Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (Grad Bjelovar, Sredice, Prgomelje)

Natječaji

KLASA: 945-01/16-01/5
URBROJ: 2103/01-01-16-5

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bjelovar-Sredice i Grad Bjelovar, KLASA: 945-01/16-01/5, URBROJ:2103/01-01-16-3 od 11. ožujka 2016. godine, Grad Bjelovar, dana 12. ožujka 2016. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to slijedećih čestica:

  K.O. BJELOVAR SREDICE, GRAD BJELOVAR i PRGOMELJE

  Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos (kn)
  1 Bjelovar – Sredice 315/2 1005 livada 0,4699 600,00 300,00
  2 Grad Bjelovar 19/1 5587 oranica 0,0667 700,00    
  3 Grad Bjelovar 19/20 5587 oranica 0,0088 700,00    
  4 Grad Bjelovar 19/21 5587 oranica 0,0231 700,00    
  5 Grad Bjelovar 19/22 5587 oranica 0,045 700,00    
  6 Grad Bjelovar 19/23 5587 oranica 0,0021 700,00    
  7 Grad Bjelovar 33/21 5587 oranica 0,0422 700,00    
  8 Grad Bjelovar 3211/4 5587 oranica 0,0482 700,00    
  9 Grad Bjelovar 3211/5 5587 oranica 0,0166 700,00    
  10 Grad Bjelovar 3211/6 5587 oranica 0,0329 700,00    
  11 Grad Bjelovar 3211/7 5587 oranica 0,0455 700,00 2.-11.=250,00   
  12 Grad Bjelovar 1799 5336 livada 0,8199 600,00 500,00
  13 Grad Bjelovar 1800/1 5336 livada 0,1632 600,00 100,00
  14 Grad Bjelovar 1801/1 5336 livada 1,4294 600,00 900,00
  15 Grad Bjelovar 424/5 5035 oranica 0,2506 700,00 200,00
  16 Grad Bjelovar 1809/1 4123 livada 0,943 600,00 600,00
  17 Grad Bjelovar 1809/8 5336 livada 0,5606 600,00 350,00
  18 Grad Bjelovar 1809/6 2897 livada 0,2824 600,00 200,00
  19 Grad Bjelovar 1798 1519 livada 0,9624 600,00 600,00
  20 Grad Bjelovar 1900/2 7925 livada 0,1205 600,00 100,00
  21 Grad Bjelovar 1901/1 3935 pašnjak 0,1892 600,00 150,00
  22 Grad Bjelovar 1900/21 1450 livada 0,371 600,00 250,00
  23 Grad Bjelovar 1900/22 1450 livada 0,1952 600,00 150,00
  24 Grad Bjelovar 1900/20 1450 livada 0,1488 600,00 100,00
  25 Prgomelje 1800 1998 livada 0,273 600,00 200,00

  Katastarske čestice od rednog broja 2. do 11. daju se u zakup kao cjelina tj. blok.

  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
  Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu.
 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 29. ožujka 2016. godine.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati :
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine po svakoj katastarskoj čestici, odnosno cjelinu tj. blok,
  • svrha radi koje se traži zakup, 
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć,
  • dokaz o pravu prvenstva za zakup (prijašnji Ugovor),
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako uredno plaća zakupninu i prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu. 
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom: «Ponuda za natječaj za zakup zemljišta u k.o. ………..« .
 10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara, a ista će biti dostavljena u roku od 10 dana od donošenja.
 11. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 12. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda .
  Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content