Javni natječaj (licitacijom) za zakup poljoprivrednog zemljišta na razdoblje do tri godine ili do privođenja namjeni

KLASA: 945-01/11-01/1
URBROJ: 2103/01-01-11-5

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Gradonačelnika KLASA: 945-01/11-01/3, od 26. siječnja 2011. Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
(licitacijom) za zakup poljoprivrednog zemljišta na razdoblje do tri godine ili do privođenja namjeni

 1. Nekretnina upisana u k.o. Grad Bjelovar:
  k.č.br. 367/2, oranica Veliko polje, površine 1180 m2, zk.ul.br. 5500
  • početni iznos cijene zakupa je 75,52 kn
  • jamčevina 7,5 kn
 2. Rok za podnošenje ponude za zakup je 3. veljače 2011. godine do 12 sati.
 3. Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog neizgrađenog i poljoprivrednog zemljišta u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 4. veljače 2011. godine, u 9 sati.
 4. Natječaj će se provesti licitacijom  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan t.j. 4. veljače 2011. godine u 9,15  sati.
  Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenici ponuditelja.
 5. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu.
 6. Ponuda mora sadržavati:
  • ime, prezime i adresu ponuđača, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • iznos ponuđene cijene zakupa,
  • broj čestice i naziv katastarske općine,
  • uplatnicu jamčevine.

  Nekompletne ponude, kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene zakupa smatrati će se nepotpunima i neće se razmatrati.

 7. Kopija plana i podaci o česticama, kao i ostale informacije mogu se dobiti na Trgu E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, soba br. 43/II u vremenu od 13-15 sati radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
 8. Jamčevina se  uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, model 68, poziv na broj  5738-OIB uz naznaku  svrhe uplate: “Jamčevina za natječaj – zakup zemljišta”. Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima Javnog natječaja vratiti će se u roku 8 dana od dana konačnosti Odluke o zakupu nekretnine.
 9. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene.
 10. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od konačnosti Odluke o davanju u zakup s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine.
 11. Ponude se dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar sa naznakom: “Ponuda za natječaj  za zakup zemljišta”.
 12. Odluku o davanju u zakup nekretnine najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik      Grada Bjelovara i ista će biti dostavljena u roku od 5 dana od donošenja, na koju mogu uložiti prigovor u roku od tri (3) dana od dana preuzimanja.
 13. Gradonačelnik Grada Bjelovara pridržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj: 043/622-056 i 622-054.

Back to top