Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj o zakupu prodajnih mjesta za blagdan Svi Sveti

Grad Bjelovar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na temelju članka 4. i 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Svetog Andrije za blagdan Svi Sveti (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” br. 3/15) raspisuje

NATJEČAJ
o zakupu prodajnih mjesta za blagdan Svi Sveti

  1. Predmet javnog natječaja je zakup prodajnih mjesta (postavljanje štandova i naprava) za prodaju svijeća, prigodnih proizvoda od stakla – pokrova za cvjetne aranžmane i podložaka za svijeće (u nastavku: prigodni proizvodi od stakla), za postavljanje peći za pečenje kestena, kokica, uređaja za pripremu šećerne vate, mjesta za prodaju gumenih bombona i balona.

   1.1. Lokacije za postavljanje štandova za prodaju svijeća su:

   • ispred groblja Borik – 18 prodajnih mjesta
   • ispred groblja Sveti Andrija – 13 prodajnih mjesta

   Prodajna mjesta dodjeljuju se na razdoblje od 29.10.-1.11.2018. godine po početnoj cijeni 600,00 kn po prodajnom mjestu.

   1.2. Lokacije za postavljanje štandova za prodaju prigodnih proizvoda od stakla

   • ispred groblja Borik – 2 prodajna mjesta
   • ispred groblja Sveti Andrija – 2 prodajna mjesta

   Prodajna mjesta dodjeljuju se na razdoblje od 29.10.-1.11.2018. godine po početnoj cijeni 300,00 kn po prodajnom mjestu.

   1.3. Lokacije za postavljanje peći za pečenje kestena, uređaja za pečenje kokica, pripremu šećerne vate, prodaju gumenih bombona i balona su:

   • ispred groblja Borik – 6 prodajnih mjesta
   • ispred groblja Sveti Andrija – 6 prodajnih mjesta

   Prodajna mjesta dodjeljuju se za razdoblje od 31.10. do 01.11.2018. godine po početnoj cijeni 100,00 kn po prodajnom mjestu.

   1.4. Plan lokacija i razmještaj prodajnih mjesta zainteresirani mogu razgledati svaki radni dan za vrijeme trajanja javnog natječaja od 8,00 – 12,00 sati, u Gradu Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 2 u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u prostoriji br. 38/II kat, gdje mogu dobiti i sve ostale informacije (telefon 043 622 048)

  2. Ponuda treba sadržavati:
   • naziv i adresu ponuditelja, broj telefona/mobitela
   • izvod iz sudskog registra za pravne, kopiju obrtnice za fizičke osobe, izvod iz registra Udruga, odnosno dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti
   • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta javnog natječaja
   • naziv groblja i broj prodajnog mjesta za koje se ponuda podnosi, namjenu prodajnog mjesta utvrđenog Planom lokacija i razmještaja prodajnih mjesta, te iznos koji se nudi za svako pojedino prodajno mjesto na određenoj lokaciji.
    Obrazac ponude i Izjave o prihvaćanju svih uvjeta javnog natječaja zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na adresi navedenoj u točki 1.4. ovog natječaja.
  3. Za svaku lokaciju i za svako prodajno mjesto mora se podnositi zasebna ponuda. Jedan ponuditelj može za svako navedeno groblje dostaviti ponudu za najviše tri prodajna mjesta za prodaju svijeća, te za najviše dva prodajna mjesta za prodaju prigodnih proizvoda od stakla, pečenje kestena, kokica, uređaja za pripremu šećerne vate, mjesta za prodaju gumenih bombona i balona.
  4. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti, dostavom pisane ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ ZA LOKACIJE”, na adresu: Grad Bjelovar Trg E. Kvaternika 2.
   Krajnji rok za dostavu ponuda, neovisno o načinu dostave je 15. listopada 2018. god. do 8,00 sati.
  5. Uvjet za odabir najpovoljnije ponude je:
   • najviša ponuđena cijena za prodajno mjesto koje je predmet natjecanja
  6. Ponuditelj s najpovoljnijom ponudom sklopit će ugovor o zakupu lokacije i prodajnih mjesta s Gradom Bjelovarom najkasnije do 25. listopada 2018. godine.
  7. Najpovoljniji ponuditelji dužni su prije potpisivanja ugovora o zakupu prodajnih mjesta uplatiti ukupno ponuđeni iznos za prodajna mjesta koja su dobili po ovom natječaju. Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne uplati ponuđeni iznos i ne potpiše ugovor u utvrđenom roku za sklapanje ugovora o zakupu prodajnih mjesta, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se navedeno prodajno mjesto ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju na predmetnoj lokaciji. Dodijeljena prodajna mjesta ne mogu se prenositi na treće osobe. U slučaju da dva ili više ponuditelja za određeno prodajno mjesto ponude istu cijenu povoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je u pisarnicu Grada Bjelovara zaprimljena ranije.
  8. Otvaranje pristiglih ponuda po ovom natječaju izvršit će se dana 15. listopada 2018. godine, u prostorijama Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2/II kat u prostoriji broj 38, s početkom u 8,00 sati, a otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
  9. O rezultatima izbora ponuditelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od pet dana od dana izbora.
  10. Ako koje prodajno mjesto nakon provedenog natječaja ostane nezakupljeno, ugovor o zakupu zaključit će se sa zainteresiranim ponuditeljem direktnom pogodbom po najviše ponuđenoj cijeni na određenoj lokaciji, ovisno o namjeni prodajnog mjesta navedene lokacije.
  11. Ponuditelji moraju o svom trošku osigurati tipski štand.
  12. Ponude koje ne sadrže isprave navedene u javnom natječaju, ponude koje nisu propisno dostavljene i označene, ponude koje nisu u skladu s uvjetima natječaja, kao i nepravovremene ponude smatrat će se nepravovaljanima i neće se razmatrati.

Klasa: 363-05/18-01/62
Urbr: 2103/01-06-18-1
Bjelovar, 03.10.2018.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content