Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KBSN vodovodi (Kronospan, Betonara, Bjelovar)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000109
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 03.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa Vene 5

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -KBSN vodovodi:- KB 10(20) kV od RP 10(20) kV Kronospan (219) do TS 10(20)/0,4 kV Betonara (225) i dionica KB 35 kV od TS 35/10 kV Bjelovar 2 do TS 35/10 kV Bjelovar 3, 2.skupine,

    na kat. čest.broj 3686/1 (zk.čest.1356/2), 3667/1 (zk.čest.1356/1) i 3686/5 (zk.čest.1381/5) k.o. Bjelovar Bjelovar, Slavonska cesta.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.10.2018.godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Back to top