Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,
ZAŠTITU OKOLIŠA I RURALNI RAZVOJ
Odsjek za zaštitu okoliša

KLASA: 351-03/18-05/2
URBROJ: 2103/1-07-18-4
Bjelovar, 09. listopada 2018.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju članaka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br: 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/18-02/32, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-5 od 17. rujna 2018. godine, i z d a j e

OBAVIJEST
o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole
za postojeće postrojenje Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice u Bjelovaru

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 17. rujna 2018. godine, Odluku o upućivanju Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice u Bjelovaru na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.
  2. Javna rasprava u postupku za ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice u Bjelovaru, trajati će od 22.10.2018. do 20.11.2018. godine.
  3. Javni uvid u Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice u Bjelovaru (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) i tri sažetka Stručne podloge, javnost i zainteresirana javnost može obaviti u Gradu Bjelovaru, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, soba br. 29, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 – 14.00 sati.Sažetak Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole priređen za javni uvid biti će objavljen na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr), Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr) i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).
  4. Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održati će se 14.11.2018. godine u 10.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (I. kat). Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera, tvrtke Kronospan CRO d.o.o., Bjelovar, Slavonska cesta 17 i predstavnici ovlaštenika, tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d., Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III. Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o Stručnoj podlozi na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici nositelja zahvata i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na Stručnu podlogu javnost može izjaviti i usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.
  5. Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Stručnu podlogu upisati i u knjigu primjedbi koja je izložena uz Stručnu podlogu i sažetke Stručne podloge u Gradu Bjelovaru, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, sobi br. 29, ili dostaviti u pisanom obliku tijelu koje provodi javnu raspravu na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, zaključno s danom završetka javne rasprave (20.11.2018.). Mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti i zainteresirane javnosti koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  6. Ova obavijest objavit će se, dana 11.10.2018. godine, u dnevnim novinama “Večernji list”, te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Bjelovara.
v.d. PROČELNIKA
v.r. Boris Tomšić, dr.med.vet.

 

 

 PRILOG: Sažetak stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju iverice, tvrtke Kronospan CRO d.o.o.

Back to top