Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) (dalje : Zakon ZO), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) (dalje : Uredba) i članka 45. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2013) donosim :

ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA OCJENE
O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
III. (ciljanih) IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA BJELOVARA

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke počinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (dalje : Postupak ocjene).

Članak 2.

Postupak ocjene prema ovoj Odluci provodi Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Radnje u Postupku ocjene provode se u skladu sa odredbama Zakona ZO, a osnovom mišljenja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, klasa : 351-03/17-01/66, ur.broj : 2103/1-07-17-2 od 12. prosinca 2017.

Članak 3.

Razlozi radi kojih se pristupa izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (dalje : izmjena GUP-a) navedeni su u Nacrtu Odluke o izradi izmjene GUP-a.

Izmjene GUP-a se rade kao ciljane, a odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela GUP-a grada Bjelovara u svrhu ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Grada Bjelovara.

Članak 4.

Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17), nositelj izrade izmjene GUP-a je Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

 

Članak 5.

Predviđene izmjene Plana:

 1. prenamjena područja BIM d.o.o. (bivša klaonica „Bilogora“) u ulici Male Sredice u industrijsku namjenu (I), ukidanje obveze izrade urbanističkog plana uređenja UPU-9 i ukidanje planiranih prometnih površina u zoni industrijske namjene, sve prema zahtjevu KONZUM d.d
 2. ukidanje obaveze izrade urbanističkih planova uređenja UPU-13 i UPU-28 vezano na potrebe širenja tvrtki KRONOSPAN CRO d.o.o. i GAŠPAR d.o.o. koje će biti moguće direktnom provedbom GUP-a,
 3. usklađenje režima zaštite nepokretne kulturne baštine prema posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru
 4. ostale izmjene ažuriraju plan postojećim odnosno budućim stanjem u prostoru (legalizacije u zelenoj zoni gdje su izgrađeni stambeni objekti, mogućnost izgradnje novih višestambenih zgrada uz postojeće).

Članak 6.

Prema važećem Generalnom urbanističkom planu grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/04, 3/09 i 6/12).) površina obuhvaća prostor naselja Bjelovar i dijelova naselja Trojstveni Markovac, Novoseljani, Ždralovi, Brezovac, Veliko Korenovo, Stare Plavnice i južni dio Letičana.

Članak 7.

Radnje u Postupku ocjene provode se prema Uredbi i Uputi o postupanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode klasa : 351-03/15-04/950, ur.broj : 517-06-2-1-2-15-1 od 5.10.2015 kako slijedi :

 1. Gradonačelnik Grada Bjelovara, sukladno odredbi članka 29. donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjene GUP-a.
 2. Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, provodi Postupak ocjene, odnosno pribavlja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u članku 9. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Grad Bjelovar dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.
 3. Zahtjev za davanje mišljenja, priprema Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u suradnji s nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša u županiji.
 4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja izmjene GUP-a, te dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju Gradu Bjelovaru.
 5. Grad Bjelovar upućuje zahtjev za pribavljanje mišljenja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Uprava za zaštitu prirode, koja u okviru postupka ocjene provodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 6. Ukoliko Uprava za zaštitu prirode, izda mišljenje da se za izmjenu GUP-a ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odnosno da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, to je mišljenje obvezujuće za nadležno tijelo, te je u tom slučaju ono dužno donijeti Odluku o obavezi provedbe strateške procjene.
 7. Prije donošenja Odluke u Postupku ocjene, kojom se utvrđuje da je za dokument koji je u izradi, potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške procjene, Grad Bjelovar o provedenom postupku ocjene, pribavlja mišljenje Županijskog upravnog odjela nadležnog za zaštitu okoliša, kojem dostavlja prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
 8. Ukoliko se u Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da izmjene GUP-a, mogu imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obavezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 9. Ako se u Postupku ocjene utvrdi da izmjene GUP-a nemaju značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu .
 10. Odluka sadrži osnovne podatke o planovima te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da je ili nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 11. O odluci iz točke 7. odnosno točke 8. nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Članak 8.

Mišljenje je li za izradu izmjena GUP-a potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donijet će se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i provest će se u okviru Postupka ocjene.

Članak 9.

U Postupku ocjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno popisu kako slijedi :

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80. Zagreb,
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80. Zagreb,
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80. Zagreb,
 4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6., Bjelovar,
 5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
 6. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Dr.A.Starčevića 8. Bjelovar,
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. A.Starčevića 8, Bjelovar,
 8. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15., Bjelovar,
 9. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, J. Jelačića 2. Bjelovar,
 10. Hrvatske ceste d.o.o., TI Bjelovar, J. Jelačića 2., Bjelovar,
 11. Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Česma-Glogovnica”, V. Lisinskog 4c,. Bjelovar,
 12. HAKOM, Ul. R.F. Mihanovića 9. Zagreb,
 13. HEP-ODS, Elektra Bjelovar, Ul. P.Biškupa 5., Bjelovar,
 14. Vodne usluge d.o.o., F. Livadića 14a., Bjelovar,
 15. Komunalac d.o.o., F. Livadića 14a., Bjelovar,
 16. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Bjelovar, Trg A.G,Matoša 1., Bjelovar,
 17. Bjelovarsko-bilogorske vode, Ul. Dr A.Starčevića 8., Bjelovar ,
 18. Zavod za prostorno uređenje BBŽ, Trg E. Kvaternika 13., Bjelovar,
 19. Općina Rovišće , Trg hrvatskih branitelja 2., 43.212 Rovišće
 20. Općina Kapela , Bilogorska 90., 43.203 Kapela
 21. Općina Veliko Trojstvo , Braće Radić 28., 43.226 Veliko Trojstvo

Članak 10.

Grad Bjelovar je dužan informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ i web stranici Grada Bjelovara.

KLASA : 350-02/17-01/8
URBROJ : 2103/01-01-17-36
Bjelovar , 27. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

 

Odluka o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content