Obavijest o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA : 350-02/17-01/23
URBROJ : 2103/01-01-17-9
Bjelovar , 13. 12. 2017.

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15), članka 5. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (Narodne novine, broj 70/08) i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), Gradonačelnik Grada Bjelovara, donio je :

ODLUKU
O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

Članak 1.

(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu : izmjena Plana).

(2) Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš izmjene Plana prema ovoj Odluci provodi Grad Bjelovar – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

(3) Stručni izrađivač izmjene Plana, sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) je je trgovačko društvo APE d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

(1) Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta izmjene Plana utvrđeni su Odlukom o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 4/17) i Izmjeni odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/17), koja je sastavni dio ove Odluke, kao i zakonskim propisima sufinanciranja programa, strategija i projekata sredstvima EU.

(2) Osnovni razlozi za donošenje izmjene Plana su :

  1. uskladiti grafički i tekstualni dio Plana s izmjenama plana višeg reda (PP BBŽ),
  2. ažurirati Plan sukladno novim propisima,
  3. ažurirati stanje komunalne, prometne, energetske i druge infrastrukture, poboljšati grafički prikaz građevinskih područja,
  4. ucrtati arheološko nalazište prema zaključku Ministarstva kulture,
  5. valorizirati zahtjeve za izmjenom prostornog plana pristigli nakon postupka legalizacije od pravnih i fizičkih osoba,
  6. planirati korištenje geotermalnih voda iz geo-elektrane „VELIKA 1“ u Cigleni iizvorišta u Velikom Korenovu.

(3) Postupak donošenja i izrade izmjene Plana provodi se sukladno Zakona o prostornom uređenju.

Članak 3.

Sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-612-07/17-71/331, URBROJ:517-07-2-2-17-2 od 23.11.2017.), a koje je sastavni dio ove Odluke, izmjena Plana je prihvatljiva za ekološku mrežu i nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene.

Članak 4.

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja izmjene Plana provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se izmjena Plana donosi, a redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela koja su navedena u Prilogu 3, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Grad Bjelovar je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ i na web stranici Grada Bjelovara.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Back to top