Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) (dalje : Uredba), Mišljenja o provedenom postupku Ocjene izdanom po Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša klasa : 351-03/17-01/54, urbroj : 2103/1-07-17-3 od 13. listopada 2017. godine. i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : izmjena Plana), Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune PPU Grada Bjelovara  

Back to top