Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 351-01/17-01/34
URBROJ: 2103/01-06/1-17-2
Bjelovar, 4. prosinca 2017.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora na temelju članka 163. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15), i članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08), te Odluke s informacijom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-28 od 1. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d.

1.

Donosi se Odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d., KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-28 od 1. prosinca 2017. godine.

2.

Grad Bjelovar objavit će predmetnu Informaciju na oglasnoj ploči i na svojoj službenoj mrežnoj stranici (www.bjelovar.hr), u trajanju od trideset (30) dana.

3.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka s informacijom o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d., KLASA: UP/I-351-03/13-02/32, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-28 od 1. prosinca 2017. godine.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

 

 

Odluka o objavi informacije o uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (okolišna dozvola) za postojeće postrojenje Tvornica Sirela Bjelovar iz Bjelovara, Sredice 11, operatera Dukat d.d.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content