Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA“KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA : 350-02/17-01/13

URBROJ : 2103/01-06/1-19-80

U Bjelovaru, 19.3.2019.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18) i zaključka Gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje :

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA“KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“

  1. Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“ (dalje : Plan) traje od 29. ožujka do 30. travnja 2019.
  • Predmet Plana obuhvaća površinu industrijskog kompleksa silosa, mlina, upravne zgrade, lokacija između Mihanovićeve i Livadićeve ulice, čestice katastarske oznake 2886 k.o. Bjelovar, vlasnik i investitor izrade Plana, „SEDLIĆ“ d.o.o. iz Bereka, a navedene u Odluci o izradi (SGGB, broj 4/2017).
  • Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati, kao i na web stranicama Grada Bjelovara http://www.bjelovar.hr.
  • Tijekom javne rasprave održat će se dva javna izlaganje o prijedlogu Plana u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara i to :

10. travnja 2019. (srijeda) s početkom u 11 sati i

15. travnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati.

  • Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 30. travnja 2019.
  • Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :

a) Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da u propisanom roku :

– imaju pravo uvida u prijedlog Plana tijekom trajanja javne rasprave,

– mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,

– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,

– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave.

b) Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju u propisanom roku davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na Plana.

  • Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar s naznakom „očitovanje UPU KSP“. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK :

Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

Back to top