Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBJEDINJENJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA I STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA : 350-02/18-01/17

URBROJ : 2103/01-06/1-19-85

U Bjelovaru, 19.3.2019.

            Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, klasa : 350-02/18-01/17, ur. broj : 2103/01-01-19-84 od 18.3.2019. i članka 16. stavka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08), sukladno Odluci o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara u javnu raspravu, klasa: 350-02/17-01/23, ur.broj : 2103/01-01-19-101 od 19.3.2019., objavljuje :

OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBJEDINJENJE JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

I

STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

  1. Objedinjena javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : izmjena Plana) i Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : SPUO) traje od 29. ožujka do 30. travnja 2019.
  • Odlukom o izradi izmjene Plana („Službeni glasniku Grada Bjelovara“, broj 4/2017, 6/2017 i 6/2018) navedene su svu ciljevi i predviđene izmjene.
  • Uvid u prijedlog izmjene Plana i SPUO moguće je izvršiti za vrijeme trajanja objedinjene javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati, kao i na web stranicama Grada Bjelovara http://www.bjelovar.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr
  • Tijekom objedinjene javne rasprave održat će se 17. travnja 2019. (srijeda) s početkom u 11 sati, u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara, javno izlaganje o Prijedlogu izmjene Plana i SPUO.
  • Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjene Plana i SPUO mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 30. travnja 2019.
  • Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :

a) Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da u propisanom roku :

– imaju pravo uvida u prijedlog izmjene Plana i SPUO tijekom trajanja javne rasprave,

– mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,

– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,

– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave.

b) Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene Plana i SPUO, u javnoj raspravi sudjeluju u propisanom roku, davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na izmjenu Plana i SPUO.

  • Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK :

Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content