Podaci vezani uz Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

Podaci vezani uz Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

 • 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 3 mjeseca

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 132/2017, oglasni dio dana 29. prosinca 2017. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.
Rok za podnošenje prijava istječe 6. siječnja 2018. godine.

Opis poslova:
Rukovodi, organizira, upravlja, koordinira, rješava i kontrolira najsloženija pitanja Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove. Raspoređuje predmete i dokumente stručnim suradnicima, daje upute, pomaže i koordinira rad. Odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Organizira suradnju s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova, obavlja druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Podaci o plaći
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 4,30, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

Pisano testiranje
Pisano testiranje za radno mjesto pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove obuhvaća poznavanje propisa i poslova iz djelokruga rada (70%), upravnog postupka (20%), te Statuta Grada Bjelovara (10%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su slijedeći:

 1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 ), pročišćeni tekst, poglavlje III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA 1. ZAJEDNIČKE ODREDBE od članka 14. do članka 20. i poglavlje 3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA od članka 48. do članka 70.,
 2. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17.,
 3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93, 38/09),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 5. Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13),

Statut Grada Bjelovara objavljen je na web stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr i u Službenom glasniku Grada Bjelovara.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja (dalje: kandidat) obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere znanja na web stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr u dijelu Natječaji i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati usmena provjera znanja (intervju). Usmena provjera znanja provodi se samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

KLASA: 112-01/17-01/5
URBROJ: 2103/01-01-17-
Bjelovar, 29. prosinca 2017.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Valna Bastijančić Erjavec, prof.

 

 

 

TEKST NATJEČAJA
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon) ) i članka 13. stavka 2. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist prava ili druge društvene struke,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela,
 • položen državni stručni ispit.

Sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“, broj 74/10), uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle višu stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 1. i stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu Zakon) razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Sukladno odredbi članka 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu, prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja.

Na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • preslik diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog kaznenih djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata/kinje da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. stavka 1. i 2. Zakona, kojem je prestala služba u upravnim tijelima jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe ili ako nije zadovoljio/la na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,
 • preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor o radu ili sl.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmotriti.

Kandidat/kinja koji će biti izabran dužan/a je priložiti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, dostavit će se pisana obavijest, sukladno članku 21. stavku 1. i 2. Zakona.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi putem pisanog testiranja i usmene provjere znanja (intervjua). Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj.

Na web-stranici https://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije. Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, najmanje pet dana prije održavanja, biti će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Usmena provjera znanja (intervju) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Pisane prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika/ce“ u roku 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava se može dostaviti i u pisarnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (soba 15).

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/17-01/5
URBROJ: 2103/01-01-17-1
Bjelovar, 22. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content