Javni poziv za poduzetničke kredite iz kreditne linije “Podravska banka 2010” za 2010. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poduzetničke kredite iz kreditne linije “PODRAVSKA BANKA 2010” za 2010. godinu, Klasa: 403-01/10-01/13, Urbroj:2103/01-01-10-7 od 20. rujna 2010. godine, Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PODUZETNIČKE KREDITE

IZ KREDITNE LINIJE “PODRAVSKA BANKA 2010” za 2010. GODINU

 1. OPĆI PODACI

  Kreditnu liniju “PODRAVSKA BANKA 2010” provode Grad Bjelovar i PODRAVSKA BANKA d.d. – Koprivnica.

  Kreditni fond iznosi 10.000.000,00 kn (desetmilijunakuna).

  Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite koji su odobreni po stopi od 1,00 % (jedanposto).

   

  1. KORISNICI KREDITA
   ZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI:
   • Mala i srednja trgovačka društva
   • Obrti
   • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
   • Zadruge
   • Profitne ustanove

   koja su u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske

   Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje.

   Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

  2. IZNOS KREDITA
   • najniži iznos, protuvrijednost 5.000,00 EUR-a
   • najviši iznos nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta
  3. NAMJENA KREDITA
   • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata
   • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
   • obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 30%)
   • ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata
   • refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita
  4. PUŠTANJE KREDITA U TEČAJ
   • u kunskoj protuvrijednosti za EUR po srednjem tečaju Banke na dan puštanja
  5. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA
   • otplata do 10 (deset) godina
   • poček do 2 (dvije) godine od iskorištenja koji je uračunat u rok otplate
   • rok korištenja do 12 (dvanaest) mjeseci
  6. KAMATNA STOPA
   • tromjesečni Euribor + 6,00 p.p. godišnje, promjenjiva
    Za izračun kamatne stope uzima se tromjesečni Euribor utvrđen na zadnji dan mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se sastavlja obračun kamata.
   • obračun i naplata kamate: mjesečno ili tromjesečno
    u razdoblju korištenja i počeka plaća se kamata
  7. OTPLATA KREDITA
   • za tvrtke: mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate
   • za obrtnike: tromjesečne rate
  8. OTKAZ KREDITA

   Ako Poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita i kamata po kreditu u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate, sukladno svakom pojedinačnom Ugovoru o kreditu.

   Ukoliko Banka otkaže Ugovor o kreditu i isti proglasi dospjelim u cijelosti, Poduzetniku se obračunava kamata u cijelosti bez subvencije Grada Bjelovara koji se u tom slučaju oslobađa od obveza plaćanja iste.
   Na sva dospjela nenaplaćena potraživanja iz Ugovora o kreditu, Poduzetnik je dužan Banci platiti zatezne kamate., prema Odluci o kamatnim stopama Podravske banke d.d. i njezinim izmjenama.

  9. NAKNADA

   • 0,80% (nulacijelihosamdesetposto) jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita
  10. VALUTNA KLAUZULA

   Povrat obveza po kreditu (iznos kredita i pripadajuće kamate, kamate za zakašnjenja u plaćanju, naknade i drugi eventualni troškovi) obračunat će se po srednjem tečaju Banke za EUR na dan uplate na žiro račun Banke.

  11. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA
   • Bianco mjenice i bianco zadužnice Korisnika kredita, vlasnika Korisnika kredita i Sudužnika
   • Hipoteka u minimalnom omjeru 1:1,3
   • državno jamstvo (HAMAG)
   • ostali instrumenti prema zahtjevu Banke
  12. STATUS PODUZETNIKA
   • nije uvjetovan kao deponent Banke u trenutku podnošenja zahtjeva
  13. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
   • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na poslovni račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
   • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Poduzetnika
  14. OBVEZAN PRILOG UGOVORA O KREDITU
   • plan otplate kredita
 2. KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Prilikom analize kreditne sposobnosti Banka ima pravo tražiti od Poduzetnika dodatnu dokumentaciju. Ocjenu kreditne sposobnosti donosi Banka na temelju svojih internih akata i vjerodostojne dokumentacije, koju Poduzetnik prilaže uz Zahtjev za kredit.

  Ovisno o kreditnoj sposobnosti Poduzetnika, Banka ima pravo odbiti kredit odnosno odobriti manji iznos kredita od odobrenog iznosa na Povjerenstvu.

  Sukladno Projektu Banka s Poduzetnikom sklapa pojedinačni Ugovor o kreditu,sukladno svojoj poslovnoj politici i internim aktima o odobravanju kredita, kojim se utvrđuje način korištenja i povrat kredita te eventualni dodatni instrumenti osiguranja sukladno poslovnoj politici i internim Odlukama Banke.

  Poslovni račun Poduzetnika ne smije biti neprekidno blokiran više od 30 (trideset) dana (iznimno 60 (šezdeset) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Koeficijent zaduženosti ne smije prelaziti 85%.

 3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

  Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita, kao i popis potrebne dokumentacije podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45.
  Zahtjevi se podnose po objavi Javnog poziva osobno na navedenu adresu ili poštom na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, sa naznakom “PODRAVSKA BANKA 2010”

  Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupnog iznosa kreditnih sredstava.

  Nepotpuni zahtjevi za kredit neće biti razmatrani, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-062, te na Internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr

Back to top