Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupak jednostavne nabave broj 18-04-U/18 za uslugu klizališta na lokaciji Trg Eugena Kvaternika u Bjelovaru

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
G R A D B J E L O V A R
Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,
socijalnu skrb i opće poslove

KLASA: 406-01/18-01/79
URBROJ: 2103/01-04/1-18-3
Bjelovar, 27. rujna 2018.

PREDMET: Postupak jednostavne nabave broj 18-04-U/18 za uslugu klizališta na lokaciji Trg Eugena Kvaternika u Bjelovaru

Poštovani,

pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za kompletnu uslugu klizališta na lokaciji Trg Eugena Kvaternika u Bjelovaru, a sukladno dokumentaciji iz privitka.

  • Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn (bez PDV-a)
  • Rok početka / završetka: otvorenje 15.11.2018. do 23.11.2018. god., zatvaranje 13.01.2019. god., demontaža u roku 10 dana od zatvaranja
  • Plaćanje:
    1. 70% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora
    2. 30% iznosa u roku 15 dana nakon zatvaranja klizališta i urednog ispunjenja ugovora
  • Rok valjanosti ponude: 30 dana

Ako ste zainteresirani, molimo da Vašu ponudu dostavite do 04.10.2018. godine (četvrtak) do 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, bez obzira na način dostave (osobno ili poštom), na adresu:

GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 BJELOVAR
sa naznakom: “PONUDA –Klizalište – Ev. broj: 18-04-U/18 – NE OTVARATI”.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, gosp. Tvrtko Hopek, radnim danom od 9,00 do14,00 sati ili na tel. 043/622-032. Pismena pojašnjenja predmeta nabave mogu se zatražiti na telefaks: 043/244-615, E-mail: thopek@bjelovar.hr ili itkalicanac@bjelovar.hr.
S poštovanjem,

v.d. PROČELNICA
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica

 

 

PRILOG :
Dokumentacija za nadmetanje u Postupku jednostavne nabave broj 18-04-U/18 za uslugu klizališta na lokaciji Trg Eugena Kvaternika u Bjelovaru

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content