Poziv na konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune PPU Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

KLASA: 350-02/17-01/23
URBROJ: 2103/01-06/1-18-36
Bjelovar, 6. travnja 2018.

PREDMET : IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

Poziv na konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš

Poštovani,

Sukladno odredbama članaka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), Grad Bjelovar provodi postupak određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : Strateške studije).

Ovim putem, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, pozivamo vas na konzultacije koje će se održati:

u Velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2,

18.04.2018. (srijeda) u 11.00 sati.

Sastanku će prisustvovati ovlaštenici – izrađivači Strateške studije utjecaja na okoliš za 5. izmjene PPU GB, tvrtke IRES Ekologija d.o.o. iz Zagreba te nositelja izrade 5. izmjena PPU GB – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Osnovom objavljene Odluke o izradi 5. izmjena PPU GB (SGGB, broj 4/2017 i 6/2017) ovom izmjenom Plana će se uskladiti grafički i tekstualni dio Plana s izmjenama plana višeg reda (PP BBŽ), ažurirati Plan sukladno novim propisima, ažurirati stanje komunalne, prometne, energetske i druge infrastrukture, poboljšati grafički prikazi građevinskih područja, ucrtati arheološko nalazište prema zaključku Ministarstva kulture te valorizirati zahtjevi za izmjenom prostornog plana pristigli nakon postupka legalizacije od pravnih i fizičkih osoba itd.

Obzirom na značajne izmjene te postupak analize i vrednovanja će se primijeniti na zahtjeve i drugu aktualnu problematiku, pozivamo Vas da se odazovete pozivu i aktivno sudjelujete u konzultacijama.

Obavezni sadržaj Strateške studije koji je predmetnim postupkom moguće dopuniti, propisan je prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Sva mišljenja, primjedbe i prijedloge pristigle tijekom savjetovanja Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora razmotrit će, utvrditi konačni sadržaj strateške studije i donijeti Odluku o sadržaju strateške studije.

Svi materijali vezani uz postupak određivanja sadržaja strateške studije dostupni su na web stranici www.bjelovar.hr.

Za dodatna pojašnjenja kontaktirati :

  1. Zvonimir Horn, viši stručni suradnik za prostorno planiranje, tel. 043/622-047, email : zhorn@bjelovar.hr
  2. Anamarija Vnouček, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i prirode, tel. 043/622-081, email : avnoucek@bjelovar.hr
PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Back to top