Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodna analiza tržišta za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Energetska obnova II. osnovne škole Bjelovar

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/17-01/67
URBROJ : 2103/01-05/2-17-3

Evidencijski broj nabave: 1-07/17-Ra

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

ENERGETSKA OBNOVA II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR NA ADRESI IVANA VITEZA TRNSKOG 19 U BJELOVARU,
VEZANO UZ PROVEDBU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I
KOHEZIJA 2014.-2020.“, REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.04.2.1.03 (UGOVOR br. KK.04.2.1.03. 0065)

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 14.12.2017. godine do 12:00 sati.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: ENERGETSKA OBNOVA II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR, NA ADRESI IVANA VITEZA TRNSKOG 19 U BJELOVARU, uputite na e-mail adresu: itkalicanac@bjelovar.hr.

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Prilog: Natječajna dokumentacija

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content