Obavijest o pokrenutoj proceduri donošenja III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

KLASA : 350-02/17-01/8
URBROJ : 2103/01-06/2-18-55
Bjelovar , 9.2.2018.

PREDMET : III. (CILJANE) IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA BJELOVARA

  • Obavijest o izradi plana – objava na web stranici Grada

Osnovom Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru donošenja III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (dalje : Plan).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Odluka o izradi donijeta je na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. siječnja 2018. i objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 1/2018. i ISPU sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Člankom 88. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.

Javnost će, sukladno zakonskim propisima, biti obaviještena o terminu javne rasprave.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Back to top