Javni poziv za sufinanciranje programa koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2018. godini

Športska zajednica Grada Bjelovara

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa o financiranju javnih potreba Grada Bjelovara( Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7 od 13.12.2017.), Športska zajednica Grada Bjelovara raspisuje,

JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI PRIDONOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA
U ŠPORTU GRADA BJELOVARA U 2018. GODINI

 1. Športska zajednica Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva športske udruge s područja Grada Bjelovara, članice Zajednice, da se prijave za sufinanciranje programa/projekata koji pridonose zadovoljenju javnih potreba u športu na području Grada Bjelovara za 2018. godinu.Skupština Športske zajednice Grada Bjelovara donosi Plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2018.godinu, a Gradsko vijeće Grada Bjelovara daje prethodnu suglasnost na Plan raspodjele.
 2. Sredstva osigurana u Proračunu Grada Bjelovara za 2018. godinu iznose 5.398.200,00 kn i namjenski će se rasporediti za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti u ukupnim iznosima definiranim Programom javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2018.godinu: PROGRAM A) – ŠPORTSKA ZAJEDNICA
  1. Športska natjecanja temeljem Kriterija
  2. Športska natjecanja – prioritetne športske udruge
  3. Stipendiranje vrhunskih športaša
  4. Djelatnici i treneri u klubovima i Zajednici

  PROGRAM B) – PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

  1. Organizacija i provedba školskih športskih aktivnosti gradskih srednjih i osnovnih škola

  PROGRAM C) – ŠPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA

  1. Programi treninga i natjecanja športaša s invaliditetom
  2. Programi treninga i natjecanja športaša osoba oštećena sluha

  PROGRAM D) – MATERIJALNI TROŠKOVI ŠPORTSKIH OBJEKATA

  1. Programi aktivnosti na športskim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara kojima upravlja Gradsko poduzeće
  2. Programi aktivnosti na športskim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara kojima upravljaju ostale športske udruge
 3. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve športske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Bjelovaru, članice Športske zajednice Grada Bjelovara, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost športa i upisane su u registar športskih djelatnosti kod nadležnog ureda uz uvjet da:
  • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba u športu
  • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Bjelovara i drugih javnih izvora
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada
  • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Zakonom
  • općim aktom imaju uspostavljen model financijskog upravljanja i kontrolu te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
  • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, programa javnih potreba
  • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Športskoj zajednici Grada Bjelovara.
 4. Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Bjelovara podnosi se u pisanoj formi.
 5. Športske udruge članice Športske zajednice Grada Bjelovara koje ne dostave prijedloge za sufinanciranje športskih programa u 2018. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2018.godinu.
 6. Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke IV. ovog Natječaja, zaključno do ponedjeljka 12. ožujka 2018. godine.
  Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u zadanom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u Detaljan prijedlog raspodjele sredstava iz Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2018. godinu.
 7. Športska zajednica Grada Bjelovara imenovat će Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih ponuda programa koje će predložiti Izvršnom odboru Športske zajednice Grada Bjelovara detaljan raspored sufinanciranja sportskih programa koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2018.godinu.
 8. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
  ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA, I. GUNDULIĆA 10, 43000 BJELOVAR
  s napomenom:
  “PONUDA SPORTSKIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA BJELOVARA ZA 2018. GODINU”. Za dodatne informacije obratiti se na telefon Športske zajednice 043-638 771 ili v.d. tajniku/ci.
 9. Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2018. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem, pozvani na zaključenje Ugovora te su po realizaciji ugovorenih sportskih programa u obvezi dostaviti izvješće o izvršenju programa.
PREDSJEDNIK:
Željko Maletić, dipl. ing. v.r.

 

 

Dokumentacija uz Javni poziv za sufinanciranje programa koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2018. godini

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content