Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom, srpanj 2016.)

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/9
URBROJ: 2103/01-01-16-5

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Bjelovaru u poslovnoj zoni Novi borik-Lepirac KLASA: 944-01/6-01/9 , URBROJ: 2103/01-01-16- 4 , Grad Bjelovar dana 18. srpnja 2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom)

 1. Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišnih parcela, u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar i to:
  • k.č.br. 3732 ,(katastarska oznaka 9/14) površine 6454 m², po početnoj cijeni od 193.620,00 kuna,
  • k.č.br. 3734, (katastarska oznaka 9/16) površine 7644 m² po početnoj cijeni od 229.320,00 kuna,
  • k.č.br. 3735, (katastarska oznaka 9/17) površine 9157 m², po početnoj cijeni od 274.710,00 kuna.

  Predmetne nekretnine prodaju se u uređenom stanju s izgrađenom pristupnom cestom te s izgrađenom infrastrukturom (električna energija, voda, kanalizacija i telekomunikacije i dr).
  Ponuditelji mogu ponudu dostaviti samo za jednu česticu.
  S najpovoljnijim Ponuditeljem sklopit će se Ugovor o kupoprodaji nekretnine .

 2. Djelatnosti:Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena predmetnih nekretnina je proizvodnja i gospodarska namjena.
 3. Ponuditelji mogu biti trgovačka društva i obrti u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.Ponuditelj je dužan započeti s izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem u roku koji će biti utvrđen kupoprodajnim ugovorom.
 4. Ponuditelj koji s Gradom Bjelovarom sklopi Ugovor o kupoprodaji nekretnina ne može otuđiti ili opteretiti nekretninu bez suglasnosti Grada Bjelovara, sve do dovršetka izgradnje poslovnog objekta, odnosno ishodovanja uporabne dozvole.
 5. Ponuda mora biti potpisana, a stranice i dokumentacija numerirane i uvezane te mora sadržavati:
  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju, te oznaku nekretnine za koju se natječe,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% od početne vrijednosti parcele,
  3. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije u natječaju,
  4. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
  5. Ponuditelj je obvezan dostaviti i:
   • ispravu o upisu u sudski registar (trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar)
   • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja. Ponuditelj ne smije imati poreznog duga,
   • obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun, račun ne smije biti blokiran više od 30 dana u prethodnih šest mjeseci do dana objave natječaja,
   • izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,
   • dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru,
  6. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
  7. Djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni,
  8. Planirana veličina objekta u m²,
  9. Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
  10. Planirani broj novozaposlenih radnika,
  11. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
  12. Izjavu kojom se obvezuje da će sa izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem započeti u roku utvrđenom kupoprodajnim ugovorom.
 6. Ponude se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar, E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 15 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom “PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK-LEPIRAC – NE OTVARATI“.Ponuda mora biti potpisana, numerirana i uvezana.
 7. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navedenih razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
 8. Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Bjelovara HR 432402006-1802400001, s pozivom na broj HR 68-7242-OIB ponuditelja.Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

  Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u Javnom natječaju izvršit će se u roku od 15 dana po odabiru Kupca, bez prava na kamatu.

 9. Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 30. rujna 2016. godine do 12 sati.Javno otvaranje ponuda održati će se 30. rujna 2016. godine u 12,00 sati, a licitacija 12,30 sati, u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.
  Licitaciji moraju nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.

  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 10. Ukoliko najpovoljniji Ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos se vraća, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.
 11. Najpovoljniji Ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru i prijedloga ugovora s Gradom Bjelovarom sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude.
 12. Javno bilježničke troškove ovjere potpisa Ugovora, uknjižbu predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.
 13. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-056 ili 622-054.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content