Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (travanj 2016. – lipanj 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u travnju, svibnju i lipnju 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o odabiru bagatelne nabave za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa i mesnih prerađevina za potrebe Dječjeg odmarališta Grada Bjelovara u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu deratizacije područja Grada Bjelovara; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za opremanje i uređenje dječjeg igrališta na Matoševom trgu u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oborinskog kanala u dijelu naselja Veliko Korenovo;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice braće Diviš u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici I.V.Trnskog 12 površine 16,82m²;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 7a, površine 17,02m²;
 • Odluka o dodjeli prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu površine 82,47m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog odbora u Prgomelju površine 32 m²;
 • Odluka o imenovanju projektnog tima za projekt 4c1.2. „Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi A. Stepinca“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Razigrani vrt“ Dječjeg vrtića Bjelovar za natječaj INA –industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok (kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica M. Krleže k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok kčbr. 1165/1 k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Istok s trgovačkom društvu „Masiva d.o.o.“ Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar i k.o. Brezovac) za korist HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 315/2 zkulbr 1005 k.o. Bjelovar – Sredice;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 424/5 zkulbr. 5035 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 1800 zkulbr. 1998 k.o. Prgomelje;
 • Odluka o davanju stana u najam (2 odluke);
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine za Ivana Novakovića;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za održavanje i razvoj tradicijskih obrta sa područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za povođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001);
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara sa područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija inovatorima sa područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za otkup ovčje vune sa područja Grada Bjelovara tijekom 2016. godine;
 • Odluka o raspisivanju javnih poziva o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Pravilnik o postavljanju reklama;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje stana ili kuće;
 • Odluka o davanju stana u najam (5 Odluka); 
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju prava služnosti na lokaciji u Gornjim Plavnicama k.o. Gornje Plavnice u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar; 
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Ozelenimo Treću“ III. osnovne škole Bjelovar za natječaj INA – Industrija nafte d.d. „Zeleni pojas“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Ozelenimo Treću“ III. osnovne škole Bjelovar za natječaj HEP d.d. „Svijetlo na zajedničkom putu“; 
 • Odluka o prijavi projekta „Izrada projektne dokumentacije za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ za Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske Ministarstva branitelja; 
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Putevima bjelovarskih branitelja“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Susreti prijatelja“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI stradalnika i članova smrtno stradalog zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Znajući prošlost u sigurniju budućnost“ za prijavu projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ na Javni poziv Ministarstva branitelja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva za projekt „Volontiranje-učenje-suradnja“ Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za prijavu na javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih „Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini; 
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za obnovu pročelja Gradske knjižnice u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2016. godini; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oproštajnog prostora s uređenjem okoliša na groblju u Prgomelju; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice M. Krleže od kbr. 131 do kbr.189 u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 1809/6, zkulbr.2897, k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Gornje Plavnice;
 • Odluka o potpisivanju Sporazuma sa bankama o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2016 godini; 
 • Odluka o prihvaćanju donacije od trgovačkog društva „Stil d.o.o.“ Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara(k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar; 
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o najmu stana; 
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o podnajmu stana;
 • Odluka o davanju stana u najam;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od jedne godine; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za obnovu pročelja i zamjenu prozora na zgradi V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju vlage na zgradi II. OŠ Bjelovar-PŠ CENTAR u Bjelovaru; 
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata (18 Rešenja); 
 • Odluka o osnivanju i imenovanju ispitne komisije za provođenje provjere znanja vozača autotaksi vozila;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k.o. Prespa; 
 • Odluka o načinu i rokovima izvršavanja Kupoprodajnog ugovora (Klasa:944-01/43,URBROJ:2103/01-01-09-6); 
 • Sporazum o izvršavanju kupoprodajnog ugovora(KLASA:944-01/09-01/43, URBROJ:2103/01-01-09-6); 
 • Suglasnost za ishođenje građevinske dozvole trgovačkom društvu KRONOSPAN CRO d.o.o. Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni dijela granice područja naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odobravanju projekta izgradnje kotlovnice; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 • Zaključak o utvrđivanju Odluke u sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2015. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2019. godine; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda Grada Bjelovara za 2016. godinu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje režijskih troškova sportskih objekata Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana povođenja aktivnosti u akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za 2016. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content