Sadržaj odluka s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 14. sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine donijelo sljedeće akte:

 • Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini;
 • Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluku o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa;
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar;
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razbolje siječanj-lipanj 2015. godine;
 • Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Bjelovara;
 • Odluka o prihvaćanju JPP projekta „Bjelovarsko-bilogorska županija – škole“ i davanje ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma;
 • Odluka o izgradnji društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 • Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na nekretnini čkbr. 1413/52 k.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Sv.Andrija za blagdan Svih svetih;
 • Odluka o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Plavnice Stare;
 • Odluka o odabiru ponude za obavljanje komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Bjelovara za 2015. godinu;
Sadržaj odluka s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 4.5 MiB /

Back to top