Sadržaj odluka s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Sadržaj odluka s 15. sjednice
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 15. sjednici održanoj 03. prosinca 2015. godine donijelo sljedeće akte:

 • Plan programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu;
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini;
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Plan programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara; 
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu;
 • Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o planu razvojnih programa od 2016.-2018. godine;
 • Odluka o projekciji Proračuna za 2017.-2018. godinu;
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 • Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Zaključak o davanju odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rad za 2016. godinu;
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Male Sredice“ u Bjelovaru- druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih zahtjeva u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna;
 • Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za razdoblje 2016.-2018. godine; 
 • Odluka o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2011.-2015.;
 • Odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ U 2016. godini;
 • Pravilnik o subvencioniranju kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara;
 • Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4025/1k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna:
  1. Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
  2. Statuta II. osnovne škole Bjelovar:
  3. Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
  4. Statuta IV. osnovne škole Bjelovar:
  5. Statuta V. osnovne škole Bjelovar.

 

Sadržaj odluka s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.6 MiB /

 

Back to top