Sadržaj odluka s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Akti Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 21. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donijelo sljedeće akte:

 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluku o donošenju „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. godine“ 
 • Odluku o donošenju Strateške studije utjecaja „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.“na okoliš;
 • Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za ulaganja u zemljišta;
 • Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana;
 • Odluku o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2016. godini;
 • Odluku o donošenju DPU Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o prihvaćaju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna (ciljanih) GUP-a Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o prihvaćanju Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara; 
 • Odluku o komunalnom redu;
 • Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 • Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskih promjenama Grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016. do 01.07.2020. godine;
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o gospodarenju otpadom grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o gospodarenju otpadom Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine;
 • Oduku o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac; 
 • Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju i opremanje biciklističke staze Dionica Lepirac – Gornje Plavnice u naselju Gornje Plavnice;
 • Odluku o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade; 
 • Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta:
  1. I. osnovne škole Bjelovar;
  2. II. osnovne škole Bjelovar;
  3. III. osnovne škole Bjelovar;
  4. IV. osnovne škole Bjelovar;
  5. V. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovar za 2016. godinu;
Sadržaj odluka s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 29.4 MiB /

Back to top