Sadržaj odluka sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu;
 4. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2015. godini;
 5. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja – treće izmjene i dopune- usklađenje sa Zakonom;
 6. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja – Sjever I. – 1. dio, druga izmjena i dopuna;
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2015. godinu;
 9. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine;
 10. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima;
 12. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 13. Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora;
 16. Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
 17. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 18. Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. -2020. godinu;
 19. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara;
 20. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja;
 21. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 22. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima s područja Grada Bjelovara;
 23. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda-simentalac;
 24. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 25. Program o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 26. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 27. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HASAP, GLOBAL, GAP, EN ISO 14001);
 28. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima;
 29. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune;
 30. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini sirana, mljekomata i usavršavanja sirara;
 31. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“;
 32. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 33. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež;
 34. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Bjelovaru i Županijskog suca u Bjelovaru u predmetima za mladež;
 35. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godine.
Sadržaj odluka sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 8.6 MiB /

Back to top