Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/6
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 4.studeni  2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara za  11.studeni (četvrtak) 2010. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Gradu Bjelovaru za razdoblje 2010.-2015. godine;
  2. Odluke o ovlaštenju za potpis Ugovora o izgradnji i korištenju budućeg županijskog Centra za gospodarenje otpadom;
 3. Donošenje Odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovar-II izmjena i dopuna;
 4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara;
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije  „Poduzetnički krediti 2010.“ Za 2010. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Bjelovara;
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta IV. dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 9. Donošenje:
  1. Odluke o određivanju cijene zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac;
  2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac;
  3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac radi izgradnje benzinske postaje;
 10. Donošenje Odluke o odobrenju prodaje zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 11. Donošenje Odluke o odobrenju prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara:
  1. ul. Mažuranića 4
  2. ul. A.Stepinca 20a
  3. ul. J.J. Strossmayera 3,
  4. ul. Matice hrvatske 5,
  5. prostor u prizemlju
  6. ul. V. Nazora 3,
  7. prostor 1
  8. ul. V. Nazora 3,
  9. prostor  2
 12. ul. F. Supila 8 aul. A.K. Miošića 2a, prostor Aul. A.K. Miošića 2a, prostor B
 13. Donošenje odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama privremenih oznaka P-6, P-2, P-1, P 12 i P15 k.o. Grad Bjelovar u korist trgovačkog društva Poslovni park  Bjelovar d.o.o.;
 14. Donošenje Odluke o odobrenju zamjene poslovnog prostora između Grada Bjelovara i Republike Hrvatske u Gundulićevoj 1;
 15. Donošenje Odluke o odustajanju od prodaje nekretnine i djelomičnom poništenju natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 16. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Korenovo;
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 18. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2011. godinu;

Materijali za  2 .,3., 4., 5.,  6, 7. 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i  17. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Back to top