Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/15-01/1
URBROJ: 2103/01-02-15-1
Bjelovar, 6.ožujka 2015.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 17. ožujka (utorak) 2015. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 3. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Bjelovara (usklada 1)
 4. Donošenje: 
  1. Izviješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
  2. Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu; 
 5. Izviješće o izvršenju Plana korištenja sredstava spomeničke rente u 2014. godini;
 6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Provedbenog urbanističkog plana “Sjeverni dio Trga Stanka Vraza”
 7. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
 8. Donošenje:
  1. Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
  2. Odluke o utvtrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavnja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 11. Izvješće o gospodarenju otpadom za 2014. godinu;
 12. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju 1.srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine;
 13. Donošenje:
  1. Odluke o zaduženju za dugoročni kredit za financiranje izgradnje infrastrukture u Radničkom naselju u Bjelovaru u 2015. godini;
  2. Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 14. Donošenje Odluke o postupku izrade “Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.” 
 15. Donošenje Pravilnika o sufinanciranju udruga iz područja gospodarstva;
 16. Donošenje Plana rashoda za nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 17. Donošenje Programa potpora poljoprivredi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta:
  1. I. osnovne škole Bjelovar;
  2. II. osnovne škole Bjelovar;
  3. III. osnovne škole Bjelovar;
  4. IV. osnovne škole Bjelovar;
  5. V. osnovne škole Bjelovar;
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar;
 20. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za ravnopravnost spolova;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 20. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 5.2 MiB /

Back to top