Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/15-01/3
URBROJ: 2103/01-02-15-1
Bjelovar, 2. rujna 2015.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 10. rujna (četvrtak) 2015. godine u 8,30 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Mandatna pitanja:

 1. Izviješće o prestanku mirovanja mandata vijećnice Marine Balen;
 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2015. godini;
 3. Donošenje Izmjena:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini;
  3. Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  3. Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  4. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  5. Programa socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  6. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
 5. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa;
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar;
 8. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 9. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine;
 10. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju JPP projekta „Bjelovarsko-bilogorska županije-škole“ i davanje ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma;
 12. Donošenje Odluke o izgradnji društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa općeg dobra na nekretnini čkbr. 1413/52 k.o. Grad Bjelovar;
 14. Donošenje Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Sv. Andrije za blagdan Svi Sveti;
 15. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Plavnice Stare;
 16. Donošenje Odluke o odabiru ponude za obavljanje komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 17. Donošenje Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015. godinu;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr..

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 6.9 MiB /

Back to top