Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari – 2012”

Natječaji

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara, (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09), članka 2. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara ( KLASA: 320-01/12-01/60, UR.BROJ: 2103/01-02-12-9 ), od 5. prosinca 2012. godine, Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari”
(KLASA:320-15/12-01/2, URBROJ:2103/01-02-12-3 od 5.prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara , Antun Korušec dipl.politolog, dana 11. prosinca 2012. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari – 2012”

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – za sufinanciranje projekta “Sirari – 2012”.

Članak 2.

Projekt je namijenjen za sufinanciranje izgradnje i opremanje mini-sirana, stručno usavršavanje poljoprivrednika-sirara, nabavu opreme potrebne u proizvodnom procesu, nabavu mljekomata, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom sira , a imaju sjedište na području Grada Bjelovara.
Financijska sredstva po ovom projektu odobravaju se u visini od 50% uloženih sredstava u projekt, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna.

Članak 3.

Financijska sredstva po ovom projektu odobravaju se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • upisani su u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • da OPG ima sjedište gospodarstva na području Grada Bjelovara,
 • imaju već uhodanu proizvodnju sira na gospodarstvu,
 • proizvode sir i plasiraju ga na tržište
 • raspolažu sa postojećim stočnim fondom, muznim kravama
 • članovi su Udruge sirara koja funkcionira na području Grada Bjelovara
 • da su podmirene sve obveze prema Gradu Bjelovaru

Članak 4.

Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava treba dostaviti na propisanom obrascu sa slijedećom popratnom dokumentacijom:

 • popunjen Obrazac za dodjelu subvencije
 • presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a
 • presliku zelene iskaznice OPG-a
 • podatke o žiro-računu
 • ostale podatke o OPG-u
 • plaćeni račun kao dokaz da je izvršena kupnja opreme, uređenje radnog prostora i troškova edukacije

Članak 5.

Zahtjeve za dodjelu financijskih sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva.

Članak 6.

Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava. U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava korisnik subvencije obavezan je istu vratiti na žiro-račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.

Članak 7.

Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom Odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, soba broj 46/II, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 te na web stranici Grada Bjelovara, www.bjelovar.hr.

Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom za projekt. “Sirari”, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec dipl. politolog

 

Back to top