Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenja poticajnih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko – stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2012. godini

Natječaji

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09), članka 4. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara, KLASA: 320-01/12-01/60, URBROJ: 2103/01-02-12-9, od 05. prosinca 2012. godine i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko – stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima KLASA:320-01/12-01/119, URBROJ: 2103/01-02-12-3, od 05. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl. politolog dana 11. prosinca 2012. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenja poticajnih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko – stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2012. godini

 1. Namjena korištenja sredstava
  Poticajna financijska sredstva namjenjena su za sufinanciranje dijela troškova za
  • nabavu novih plastenika-staklenika,
  • za nabavu opreme za plastenike,
  • za nabavu sistema navodnjavanja i grijanja,
  • za nabavu sadnica i sadnog materijala,
  • za edukaciju i osposobljavanje poljoprivrednika

  obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i imaju postojeći plastenik ili staklenik minimalne veličine 300 m2.

 2. Kriteriji za dodjelu subvencije i iznos subvencije
  Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:
  • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara,
  • da imaju svoj matični broj domaćinstva,
  • da su vlasnici ili posjednici parcele za koju se traži subvencija,
  • da imaju postojeći plastenik minimalne veličine 300 m2,
  • da se bave određenom poljoprivrednom proizvodnjom u plasteniku,
  • da imaju Ugovor o zakupu zemljišta,
  • da posluju preko žiro-računa,
  • da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Bjelovara.

  Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu:

  • 50 % iznosa za nabavu i postavljanje novog plastenika minimalne površine 300 m2,
  • 30 % iznosa za nabavu opreme za plastenike (grijanje, folija),
  • 20 % iznosa za nabavu sadnica i sadnog materijala,

  ali najviše do iznosa od 10.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu.

 3. Korisnici subvencije
  Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstvana upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz Pravilnika, a bave se plasteničko – stakleničkom proizvodnjom.
 4. Potrebna dokumentacija
  Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju:
  1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije,
  2. presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a,
  3. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
  4. presliku sklopljenog ugovora o zakupu zemljišta,
  5. presliku gruntovnog izvatka,
  6. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru,
  7. podatke o žiro-računu,
  8. vrsta proizvodnje kojom se OPG bavi – djelatnost,
  9. presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu – kupnju,
  10. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji.
 5. Podnošenje zahtjeva
  Zahtjevi se podnose na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, s naznakom za Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencije za plasteničko – stakleničku proizvodnju.

  Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

  Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva podiže u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45.

  Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele subvencijae mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-072, na internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr , i oglasnoj ploči Grada.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

KLASA: 320-01/12-01/119
URBROJ: 2103/01-01-12-4
Bjelovar, 11. prosinca 2012.

Back to top