Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2012. godini

Natječaji

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09), članka 4. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara, KLASA: 320-01/12-01/60, URBROJ: 2103/01-02-12-9, od 05. prosinca 2012. godine i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, KLASA 320-01/12-01/118, URBROJ: 2103/01-02-12-3, od 05. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl. politolog dana 11. prosinca 2012. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2012. godini

 1. Namjena korištenja sredstava
  Poticajna financijska sredstva namjenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
  • nadzor i izdavanje godišnje Potvrdnice za ekološku proizvodnju,
  • ekološku proizvodnju voća, povrća ili ekološku proizvodnju u prijelaznom razdoblju na minimalnoj površini od 0,1 ha,
  • integriranu proizvodnju voća i povrća na minimalnoj površini od 0,1 ha,

  Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, imaju voćnjake ili dugogodišnje nasade voće ili povrća.

 2. Kriteriji za dodjelu subvencija i iznos subvencije:
  Subvencije se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:
  • da su upisana u Upisnik poljoprivrednijh gospodarstava,
  • da su upisana u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
  • da imaju svoj matični broj domaćinstva ( MIBPG)
  • da su vlasnici ili posjednici za parcele za koje se traži subvencija
  • da imaju postojeći voćnjak ili dugogodišnji nasad na minimalnoj površini od 0,1 ha
  • da imaju sklopljen ugovor o zakupu zemljišta ( ako imaju zemljište u najmu )
  • da posluju preko žiro-računa i
  • da nemaju dugovanja prema Gradu Bjelovaru.
  • za ekološku proizvodnju 50% troškova stručnog nadzora i troškova izdavanja godišnje Potvrdnice, a najviše do 2.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva, za povrćarsku ili voćarsku proizvodnju,
  • za integriranu proizvodnju koja je propisano evidentirana na minimalnoj površini od 0,1 ha u iznosu 1.000,00 kn/ha za povrćarsku ili voćarsku proizvodnju.
 3. Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstvana upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz Pravilnika, a bave se ekološkom ili integriranom proizvodnjom voća ili povrća.
 4. Potrebna dokumentacija
  • popunjen obrazac za dodjelu subvencije,
  • presliku Rješenja o upisu u Upisnik OPG-a,
  • presliku Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ili Upisnik u integriranoj prizvodnji,
  • presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
  • presliku sklopljenog Ugovora o zakupu zemljišta,
  • presliku gruntovnog izvatka,
  • potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru,
  • podatke o žiro-računu,
  • vrsta proizvodnje kojom se OPG bavi – djelatnost,
  • presliku potvrdnice ovlaštene pravne osobe – ekološka proizvodnja (ili potvrde o ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju) i
  • presliku računa ovlaštenog nadzornog tijela za izvršeni stručni nadzor i proveden postupak potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji (uplatnica – virman).
 5. Podnošenje zahtjeva
  Zahtjevi se podnose na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, s naznakom za Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za ekološku i integriranu proizvodnju.
   
  Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
   
  Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva podiže u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45.
   
  Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele subvencijae mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-072, na internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr , i oglasnoj ploči Grada Bjelovara.
GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

 

KLASA: 320-01/12-01/118
URBROJ: 2103/01-01-12-4
Bjelovar, 11. prosinca, 2012.

Back to top