Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2012. godini

Natječaji

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09), članka 4. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara, KLASA: 320-01/12-01/60, URBROJ: 2103/01-02-12-9, od 05. prosinca 2012. godine, i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, KLASA: 320-01/12-01/121, URBROJ: 2103/01-02-12-4, 05. prosinca 2012. godine, Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl. politolog dana 11. prosinca 2012. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2012. godini

 1. Namjena korištenja sredstava
  Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
  • nabavu protugradnih mreža,
  • nabavu sredstava za zaštitu,
  • nabavu sistema za navodnjavanja,
  • nabavu ostale opreme u voćarskoj proizvodnji

  obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a imaju postojeće nasade voćnjaka.

 2. Kriteriji za dodjelu subvencija i iznos subvencije
  Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:
  • da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara,
  • da imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG),
  • da su vlasnici ili posjednici parcele-voćnjaka za koju se traži subvencija,
  • da imaju postojeći voćnjak na površini od najmanje 0,50 ha,
  • da imaju Ugovor o zakupu zemljišta ( ako je nasad zasađen na unajmljenoj zemlji),
  • da posluje preko žiro-računa,
  • da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Bjelovara.

  Subvencija po ovom projektu odobrava se u iznosu 30% nastalih troškova, ali najviše do iznosa od 10.000,00 kuna po podnesenom zahtjevu.

 3. Korisnici subvencije
  Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstvana upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz Pravilnika, a bave se proizvodnjom voća .
 4. Potrebna dokumentacija
  Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju:
  1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije,
  2. presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a,
  3. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
  4. presliku sklopljenog ugovora o zakupu zemljišta,
  5. presliku gruntovnog izvatka,
  6. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru,
  7. podatke o žiro-računu,
  8. vrsta proizvodnje-voća kojom se OPG bavi,
  9. presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu-kupnju,
  10. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji.
 5. Podnošenje zahtjeva
  Zahtjevi se podnose na adresu Grad Bjelovar , Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, s naznakom za Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencijea za nabavu i postavljanje zaštitu višegodišnjih nasada od tuče.

  Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

  Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva podiže u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45.

  Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele subvencijae mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-072, na internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr., i oglasnoj ploči Grada.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

KLASA: 320-01/12-01/121
URBROJ: 2103/01-01-12-4
Bjelovar, 11. prosinca 2012.

Back to top