Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac u 2012. godini

Natječaji

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara( “Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09), članka 4. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara, KLASA: 320-01/12-01/60, URBROJ: 2103/01-02-12-9, od 05. prosinca 2012. godine, i Pravilnika o kriterijima I načinu korištenja poticajnih sredstava za uzgoj I držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac, KLASA: 320-08/12-01/4, URBROJ: 2103/01-02-12-3, od 05. prosinca 2012. godine , Gradonačelnik Grada Bjelovara, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenje poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac u 2012. godini

 1. Namjena korištenja sredstava
  Poticajna financijska sredstva odobravaju se za subvencioniranje uzgoja i zadržavanje prvotelki čiste simentalske pasmine sa poznatim porijeklom kroz minimalno jednu generaciju.
 2. Kriteriji za dodjelu subvencija i iznosa subvencije
  Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima:

  • da je sjedište OPG-a na području Grada Bjelovara,
  • da su podmirene sve obveze prema RH i Gradu Bjelovaru,
  • da su podaci o prvotelki, datumu telenja, teletu i zadržavanju potvrđeni od strane Hrvatske poljoprivredne agencije Križevci, Županijski ured Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar,
  • da se prvotelka zadrži najmanje jednu godinu u vlastitom uzgoju od dana telenja.
  • Subvencija iznosi 500,00 kn (petstokuna) po svakoj zadržanoj prvotelki.
 3. Potrebna dokumentacija
  Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću obveznu dokumentaciju:

  1. presliku kartice žiro-računa,
  2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, obrtnice),
  3. potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije Križevci, Županijskog ureda Bjelovarsko-bilogorske županije Bjelovar za svaku prvotelku,
  4. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru.
 4. Korisnici subvencije
  Korisnici subvencije su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz Javnog poziva.
 5. Podnošenje zahtjeva
  Zahtjevi se podnose na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, s naznakom za Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac.Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

  Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva podiže u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45.

  Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupke dodjele subvencijae mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-072, na internet stranicama Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr, i oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

KLASA: 320-08/12-01/4
URBROJ: 2103/01-01-12-4
Bjelovar, 11. prosinca 2012.

Back to top