Javni poziv za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Grada Bjelovara u 2011. godini

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Grada Bjelovara, koje subvencionira Grad u 2011. godini, KLASA: 421-03/11-01/1, URBROJ: 2103/01-01-11-2, Gradonačelnik Grada Bjelovara, objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području Grada Bjelovara u 2011. godini, koje subvencionira Grad Bjelovar

 1. Predmet subvencije
  • umjetno osjemenjivanje krava i junica
 2. Iznos subvencije
  • 100,00 kn ( stokuna) po svakom grlu
 3. Uvjeti za dodjelu subvencije
  • da se stočarska proizvodnja obavlja na području Grada Bjelovara
  • da su vršitelji usluga ovlaštene organizacije za provođenje narečene mjere ili ovlaštene fizičke osobe ( na vlastitom stadu).
 4. Korisnici subvencije
  • Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva sa područja Grada Bjelovara, preko ovlaštenih davatelja usluge umjetnog osjemenjivanja krava i junica sa kojima će Grad Bjelovar sklopiti ugovore.
 5. Podnošenje ponude
  • Ponude za obavljanje usluge umjetnog osjemenjivanja krava i junica podnose se na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 2.
  • Ponude se podnose poštom ili osobno na navedenu adresu
  • Javni poziv odnosi se na period od 01.01.2011. – 31.12.2011.
 6. Potrebna dokumentacija
  • Ponudi je potrebno priložiti : Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje :
   • da ima registriranu djelatnost
   • da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak
   • da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno
   • da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je već nije obustavio

   Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

  • Potvrdu o osposobljenosti fizičke osobe za umjetno osjemenjivanje goveda na vlastitom stadu od ovlaštene ustanove i presliku Iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
 7. Informacije
  • Sve informacije za uvjete subvencioniranja umjetnog osjemenjivanja krava i junica mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 45, telefonom na broj 043/622-062 ili 043/622-072, te na Internet stranicama Grad Bjelovar: www.bjelovar.hr
GRADONAČELNIK GRADA BJELOVARA

 

Template file :: popis does not exist!
Back to top