Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – distributivni vodovod u ulici Augusta Cesarca u Bjelovaru, 2.skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000078
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 18.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – distributivni vodovod u ulici Augusta Cesarca Bjelovaru, 2. skupine,

    na kat.čest.broj 5910 (gr.broj 612/3) i 2370/1 (gr.broj 904/8) sve k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar, Bjelovar, Augusta Cesarca.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.07.2018. godine od 08:30 do 9:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content