Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvid u spis građevinske dozvole za rekonstrukciju glavnog ulaza u poslovnu zonu “Istok” sa izgradnjom parkirališta i dijela nogostupa

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000078
URBROJ: 2103/01-06/13-14-0004
Bjelovar, 10.11.2014.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija glavnog ulaza u poslovnu zonu “Istok” sa izgradnjom parkirališta i dijela nogostupa, 3. skupine,

    na građevnoj čestici k.č.br.1720/1(gr.br. 1173/1), 1696/3 (gr.br.1156/7) i 5902 (gr.3254, 3255) k.o. Bjelovar, lokacija – Bjelovar, zona “Istok”.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2014 u 09:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II .
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Golec Dubravka, ing.građ

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top