Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – KB 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV Peradarska farma, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000042
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0006
Bjelovar, 09.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Petra Biškupa Vene 5

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – KB 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV Peradarska farma, 2. skupine,
   na kat. čest. broj 925/1 k.o. Bjelovar-Sredice Bjelopvar, Marka Marulića.

  na kat. čest. broj 925/1 k.o. Bjelovar-Sredice Bjelopvar, Marka Marulića.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.05.2018.godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content