Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – NN izlaz Slavonska cesta iz TS 10(20)/0,4 kV MBU-Erste banka (282), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000021
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 05.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Petra Biškupa Vene 5

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – NN izlaz Slavonska cesta iz TS 10(20)/0,4 kV MBU-Erste banka (282), 2. skupine,

    na 3686/1 (zk.čest.broj 1381/1),3686/2 (zk.čest.broj 1381/2 ) i 5936 (zk.čest.broj 3319 i 3320), k.o. Bjelovar Bjelovar, Slavonska cesta.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2018 od 08:30 sati do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Back to top