Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda (Gornje Plavnice)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000002
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0007
Bjelovar, 12.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava javne odvodnje Grada Bjelovara – Gornje Plavnice, 2. skupine,
  2. na katastarskim česticama 1890, 1887, 1710/1, 1321/3 i 1863 k.o. Plavnice Gornje i na katastarskim česticama 5987/1, 9/28 i 9/4 k.o. Bjelovar.
  3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content