Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbni cjevovod u naselju Prespa

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000114
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 15.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovod u naselju Prespa (spoj Prespa – Tomaš – Prespa), 2. skupine,

    na čest.kat.br. 1290, 553/3, 553/4, 1307, 554/1, 554/2, 1286, 1304, 1287, 440/1, 441/2, 444/7, 444/6, 445/15, 445/14, 459/16, 459/13, 459/12, 459/10, 459/7, 462/13, 462/10, 462/8, 475/7, 475/5, 476/4, 476/2, 529/20, 530/2, 529/18, 529/10, 531/9, 531/7 i 1285 k.o. Prespa (nselje Prespa), i čest.kat.br. 647/2, 645/5, 645/6, 1004/1 i 648/2 k.o. Tomaš (naselje Prespa i Tomaš).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2017 u 11:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Back to top