Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovod u Bjelovaru, Šet.dr. I. Lebovića, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000103
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0004
Bjelovar, 12.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovod, 2. skupine,

    na k.č.br. 3346/3 (gr.br. 3063,3064,3055,3056,3057,3058,3059,2156,2157), k.č.br. 3346/2 (gr.br. 2294/2), k.č.br. 3346/5 (gr.br. 2291), k.č.br. 3346/7 (gr.br. 2242,3060), k.č.br. 3346/4 (gr.br 2293/4), k.č.br. 5925 (gr.br. 3312,3313) k.o. Bjelovar, Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2018 u 09:00 – 100:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content