Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financijsko upravljanje i kontrole

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
I JAVNE PRIHODE

KLASA: 112-01/12-01/51
URBROJ: 2103/01-08/1-12-4
Bjelovar, 29 . kolovoza 2012.

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financijsko upravljanje i kontrole

U „Narodnim novinama“ broj 98 od 29. kolovoza 2012. www.nn.hr objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Bjelovar na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financijsko upravljanje i kontrole (jedan izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj u pošti ili izravno u pisarnicu Grada Bjelovara je 6. rujna 2012. godine.

Opis poslova i podaci o plaći:

 • Prati zakone i ostale propise iz svoga djelokruga, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Odjela, priprema plan uspostave financijskog upravljanja i kontrole, sudjeluje u izradi izjavi o misiji, viziji i ciljevima financijskog upravljanja i kontrole, kreira obrasce za opis i popis poslovnih procesa i procjenu rizika, sudjeluje u izradi opisa i popisa poslovnih procesa, sudjeluje u izradi knjige (mape) poslovnih procesa i vodi je za Grad, sudjeluje u procjeni rizika i izradi registra rizika i vodi ga za Grad, sudjeluje u izradi strategije upravljanja rizicima, brine se za ažuriranje dokumentacije vezane za knjigu poslovnih procesa i registar rizika, analizira postojeće kontrole i potrebne kontrole, za voditelja za financijsko upravljanje i kontrole priprema izvješće o provedbi plana uspostave financijskog upravljanja i kontrole, sudjeluje u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti, sa informatičkom kućom definira program izrade i korištenja za potrebe financijskog upravljanja i kontrole, obavlja poslove nadzora nad provođenjem procesa upravljanja rizicima i postavljenih kontrola kao odgovora na rizike, u provedbi plana uspostave financijskog upravljanja i kontrole surađuje s MF Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, te obavlja druge poslove po nalogu.
 • Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 3,24, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pisano testiranje obuhvaća poznavanje poslova fiskalne odgovornosti i unutarnjih financijskih kontrola (60%), općeg upravnog postupka (20%) te osnova ustrojstva Grada Bjelovara (20%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

 1. Poslovi fiskalne odgovornosti i unutarnjih financijskih kontrola:
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10)
  • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08)
  • Zakon o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine“, broj 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107,01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
  • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06)
  • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11)
  • Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 130/11)
 2. Upravni postupak
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
 3. Ustrojstvo Grada Bjelovara
  • Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09)
  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 10/09 i 1/10)

Statut Grada Bjelovara i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljene su na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr , a mogu se dobiti i u Tajništvu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar (soba 18).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koji mogu pristupiti testiranju, bit će objavljeno na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja kandidata na provedenom pisanom testiranju.

PROČELNIK
Tomislav Junković,dipl.oec.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content