Važniji dokumenti

Opći dokumenti

Statut Grada Bjelovara / 299.2 KiB /

Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara / 56.4 KiB /

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara / 40.4 KiB /

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara / 156.0 KiB /

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 134.8 KiB /

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 277.1 KiB /

Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara / 52.5 KiB /

Odluka o određivanju službenice za informiranje / 175.3 KiB /

Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara / 48.5 KiB /

Povelja unutarnjih revizora Grada Bjelovara / 70.6 KiB /

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara (2011. - 2015.) / 18.2 MiB /

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. – 2015. godine / 2.3 MiB /

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti / 91.8 KiB /

Proračun

Pregled realiziranih projekata - investicija Grada Bjelovara u razdoblju
2006. – 2016.

Pregled realiziranih projekata - investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. - 2016. / 3.2 MiB /

Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.

Odluka o pokretanju postupka izrade "Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020." / 647.7 KiB /

Odluka o produženju javne rasprave Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020. s prijedlogom Nacrta Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020. / 292.4 KiB /

Odluka o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. / 292.5 KiB /

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020. / 232.6 KiB /

Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020. / 159.5 KiB /

Odluka o imenovanju članova Radnih skupina za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020. / 234.5 KiB /

Zapisnik s osnivačke sjednice Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020. / 160.7 KiB /

Zapisnik s 1. radnog sastanka Radne skupine za gospodarstvo za izradu Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020. / 153.1 KiB /

Zapisnik s 1. radnog sastanka Radne skupine za graditeljstvo, infrastrukturu, komunalne djelatnosti, energetiku i zaštitu okoliša i EU za izradu Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020. / 150.9 KiB /

Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.“ / 420.2 KiB /

Informacija o provođenju postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.“ / 144.7 KiB /

Strategija razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.: Vizija - ciljevi - prioriteti - mjere / 1.1 MiB /

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.“ na okoliš / 181.3 KiB /

Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.“ na okoliš / 214.9 KiB /

Javna nabava

 Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske 

Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini / 95.6 KiB /

Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2016. godini / 5.9 MiB /

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna III / 83.8 KiB /

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini - dopuna I / 64.3 KiB /

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini / 28.6 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna II / 50.0 KiB /

Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2016. godini / 94.2 KiB /

Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2015. godini / 111.4 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna I / 45.7 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini - dopuna II / 44.5 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini / 40.5 KiB /

Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2015. godini / 91.1 KiB /

Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2014. godini / 92.0 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini - dopuna I / 44.2 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini / 34.6 KiB /

Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2014. godini / 77.5 KiB /

Izmjene i dopune plana javne nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2013. godini / 114.3 KiB /

Registar sklopljenih ugovora - javna nabava i okvirni sporazumi 2013. - dopuna III / 45.5 KiB /

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grada Bjelovar sklopio s fizičkim i pravnim osobama u 2013. / 94.5 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini - dopuna 2 / 70.7 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini / 61.6 KiB /

Plan javne nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2013. godini / 106.3 KiB /

Izmjena i dopuna Plana nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2012. godini / 130.0 KiB /

Plan nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2012. godini / 72.5 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012. / 30.0 KiB /

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini - Dopuna I / 73.8 KiB /

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini / 84.7 KiB /

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini / 34.6 KiB /

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Bjelovar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi / 26.7 KiB /

Evidencija ugovora

Evidencija ugovora Grada Bjelovara u 2015. godini - robe, radovi i usluge / 272.1 KiB /

Evidencija ugovora Grada Bjelovara u 2015. godini - ostali ugovori / 624.7 KiB /

Evidencija ugovora Grada Bjelovara u 2014. godini - robe, radovi i usluge / 281.7 KiB /

Evidencija ugovora Grada Bjelovara u 2014. godini - ostali ugovori / 563.6 KiB /

Sukob interesa

Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva "ALAN" d.o.o. Bjelovar, I. Mažuranića 6c, vlasnika Vedrana Višnjevića za korištenje sredstava iz nastavka Kreditne linije "Bjelovarski poduzetnik – 2013 godine" i sufinanciranja 2% kamata na iznos traženog kredita i Mišljenje povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa RH o davanju suglasnosti za prihvaćanje navedenog zahtjeva i osiguranja postupanja u skladu s ZSSI-om / 3.0 MiB /

Sponzorstva i donacije

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2015. godinu - UO za društvene djelatnosti Grada Bjelovara / 174.0 KiB /

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2015. godinu - UO za gospodarstvo Grada Bjelovara / 131.0 KiB /

Podaci o sponzorstvima i donacijama - UO za društvene djelatnosti Grada Bjelovara / 86.2 KiB /

Podaci o sponzorstvima i donacijama - UO za gospodarstvo Grada Bjelovara / 72.3 KiB /

Dokumenti vezani za UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Prostorni planovi

Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara / 73.0 KiB /

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Bjelovara za 2010. godinu / 83.1 KiB /

Dokumenti vezani za UO za društvene djelatnosti

Izmjene i dopune odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu / 725.6 KiB /

 Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu (KLASA:402-08/16-01/197, URBROJ:2103/01-01-17-12, 26. siječnja 2017. / 507.3 KiB /

 Odluka o Izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu / 513.5 KiB /

 Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu / 369.5 KiB /

Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovara / 2.8 MiB /

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara / 601.4 KiB /

Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu / 362.7 KiB /

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara / 680.0 KiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Vanja Posavac, predsjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Marijan Dautanac, načelnik Općine Veliki Grđevac - Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec potpisao ugovore sa susjednim općinama o pružanju protupožarne zaštite, 15. siječnja 2014., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i suradnici s predstavnicima Komunalca, Poduzeća za ceste i Prostor-Gradnje u obilasku radova na rekonstrukciji Ulice Junija Palmotića u Bjelovaru, 9. listopada 2012. FOTO: Ljiljana Balažin Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa suradnicima posjetio je u četvrtak, 9. listopada 2014. godine šesti pakrački izložbeno-prodajni sajam ruralnog turizma "Slavonski banovac". Na sajmu je Grad Bjelovar imao štand na kojem je predstavio svoje proizvođače sira, meda, voćnih vina te etno proizvoda. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Udruga tjelesnih invalida Bjelovar održala je prvi radni sastanak vezan za projekt Zajedno do znanja, 26. veljače 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr U Bjelovaru obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik primio novopostavljenog pravoslavnog svećenika

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf