Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k. o. Prespa

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/2
URBROJ: 2103/01-01-16-2

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k. o. Prespa, KLASA: 944-01/16-01/5, URBROJ:2103/01-01-16-6 od 27. lipnja 2016. godine, Grad Bjelovar, dana 30. lipnja 2016. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga u k. o. Prespa

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta k.č.br. 996/3 sa 3314 m², k. o. Prespa na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga koja se sastoji od natkrivene vage sa nadstrešnicom, druge nadstrešnice za prolaz vozila i jedne zatvorene prostorije u kojoj se nalazi upravljački dio vage te kolne dezinfekcijske barijere na ulazu i pješačke dezinfekcijske barijere.

  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi organiziranja sajmova za životinje, a sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje („Narodne novine“ broj 45/11).
 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
  Početni iznos zakupnine iznosi 258,49 kuna godišnje.
 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 8. srpnja 2016. godine.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati :
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta, odnosno OPG-a
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine 
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude s nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 – OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom:
  „Ponuda za natječaj za zakup zemljišta – kolna vaga“.
 10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara, a ista će biti dostavljena u roku od 10 dana od donošenja.
 11. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 12. Kopiju plana kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.54, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-065.

Back to top