Javni natječaj za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“

Natječaji
KLASA: 944-01/17-01/3                                                        
URBROJ: 2103/01-01-17-6                                 
                                                                                                                      
Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“ (KLASA: 944-01/17-01/3, URBROJ: 2103/01-01-17-4)  od 20. ožujka 2017. godine,  raspisuje
 
J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta, devet parcela, na području DPU “Jugozapad“
 
I. PREDMET PRODAJE
 
Predmet Javnog natječaja je prodajazemljišta na području DPU „Jugozapad“ u k.o. Grad Bjelovar, zk.ul.br. 1450, u Ulici Željka Markovića i to:
 
  dpu-jugozapad-zk-ul-br-1450
 

 Redni broj

 Grunt.čest.br.

 Katast.čest.br.

 Oznaka zemljišta

 Površina u m²

 Početna cijena u kn

1.

1900/21

4100/10

livada

593

187.000,00

2.

1900/22

4100/11

livada

618

182.000,00

3.

1900/23

4100/16

livada

685

201.000,00

4.

1900/24

4100/17

livada

602

189.000,00

5.

1900/25

4100/18

livada

604

178.000,00

6.

1900/26

4100/19

livada

618

182.000,00

7.

1900/27

4100/20

livada

608

191.000,00

8.

1900/28

4100/21

livada

585

184.000,00

9.

1900/29

4100/22

livada

749

202.000,00

 
Na predmetnim parcelama planirana je isključivo individualna stambena izgradnja, visine do max. P+1+Pk i to niska izgradnja i mala gustoća izgrađenosti te se omogućava izgradnja pasivnih i/ili nisko-energetskih građevina.
Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje utvrđeni su Detaljnim planom uređenja „Jugozapad“, „Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/2011.
 
Parcelama koje su predmet natječaja raspolaže se u stanju „viđeno-kupljeno“. Ponuditelj može obići zemljište koje je predmet Javnog natječaja i upoznati se sa stanjem na terenu te nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji ne može uputit prigovor vezan uz stanje i opremljenost nekretnine.
 
Proračunom za 2017. godinu planirana je izgradnja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za parcele koje su predmet natječaja.
 
II.  UVJETI PODNOŠENJA PONUDE I OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
 
Natjecati se mogu sve domaće i strane pravne i fizičke osobe dostavom pisanih ponuda na obrascu ponude s prilozima,  u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „Ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju zemljišta na području DPU „Jugozapad“ koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
 
 Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB.
 
 Nakon provedenog javnog natječaja Gradonačelnik će s najboljim ponuditeljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.
 
Kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
 
Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i razmjernu cijenu procjene zemljišta. 
 
 
III. SADRŽAJ PONUDE
 
PISANA PONUDA podnesena na OBRASCU PONUDE mora sadržavati PRILOGE:
 
-osobne podatke (ime i prezime, naziv pravne osobe, OIB, preslika osobne iskaznice, izvod iz sudskog registra za pravne osobe),
- oznaku parcele za koju se dostavlja ponuda,
- iznos ponuđene cijene,
-dokaz o uplati jamčevine,
-Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti Ugovor o kupoprodaji, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, plaćanje ovjere potpisa Gradonačelnika kod Javnog bilježnika, cijenu objave oglasa u javnom glasilu i razmjernu cijenu procjene  zemljišta, kao i da je upoznat sa stanjem i opremljenošću parcele,
-dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja (ne stariji od 30 dana).
 
OBRAZAC PONUDE može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara ili na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr za vrijeme dok je Javni natječaj otvoren.
 
IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
 
Ponuditelj se može natjecati za kupnju više parcela.
U tom slučaju ponudu podnosi za svaku parcelu na zasebnom OBRASCU PONUDE.
 
Rok za podnošenje   ponuda   je  24. travnja 2017. godine. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
 
Javno otvaranje ponuda  obavit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara  u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 28. travnja 2017. godine, u 12,00 sati.
 
Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 28. travnja 2017. godine, u 12,30 sati.
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili  opunomoćenik ponuditelja.
Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.
 
V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
 
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
 
U slučaju da sudionik natječaja s prvom najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 
Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje parcela koje su predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja,  bez navedenog razloga, u svako doba, prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.
 
Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.
 
VI. OSTALE ODREDBE
 
Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, sobi 43/II ili na broj telefon 043/ 622-054 ili 622-056 u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
 
 
 
                                                                                                GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Održana šesta po redu Večer nacionalnih manjina, 24. studenoga 2012., Školsko-športska dvorana u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin Glumačka moto alka u sklopu BOK festa 2016., 7. svibnja 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Prijem Bjelovarskog kazališta Otvoren prvi MLJEKOMAT u Bjelovaru 068-zavrsen-mali-fasnik-2017 017-najbolji-sportasi-2016

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf