Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (siječanj 2016. – ožujak 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju Programa sanacije pokrova krova građevine u Bjelovaru, F. Supila 10/1 podnositelju Željku Štiviću iz Bjelovara;
 • Odluka o davanju stana u najam;
 • Odluka o odabiru za izradu elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sa pripremom dokumentacije i ishođenjem potvrde da je zahvat prihvatljiv za prirodu te izrada Idejnog projekta za ishođenje likvidacijske dozvole – sanacija napuštenog odlagališta Grginac;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o smanjenju zakupnine po Ugovorima o zakupu poslovnih prostora zaključenih do 31. prosinca 2012. godine;
 • Rješenje za produljenje rad ugostiteljskom objektu Caffe bar „Story“;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – održiva uporaba pesticida;
 • Odluka o povjeravanju poslova organizacije Nastavnog centra u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju suglasnosti za ugradnju pregradnog zida u poslovnom prostoru u prizemlju zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o provedbi aktivnosti i mjera za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Bjelovara i imenovanju Tima za njihovu provedbu;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Trojstveni Markovac) u korist Općine Veliko Trojstvo;
 • Suglasnost Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar za davanje u zakup trgovačkom društvu STIL d.o.o. Bjelovar građevine izgrađene na pravu građenja upisanom u zk.ul.br. 8302 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o suradnji s trgovačkim društvom Tehnološki park Bjelovar d.o.o. pri inkubaciji poduzetnika – početnika u 2016. godini;
 • Odluka o davanju stana u najam (4 Odluke);
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata usklađenja nerazvrstanih cesta u k.o. Bjelovar, k.o. Gudovac i k.o. Ždralovi;
 • Odluka o provedbi istraživačkog Projekta „Mogućnosti povećanja rentabilnosti OPG primjenom biognojiva u proizvodnji pšenice i stočnog graška;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa ili projekata udruga iz Programa gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uređenje okoliša Glazbenog paviljona u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu geodetskih elaborata biciklističkih staza u k.o. Gornje Plavnice, k.o. Višnjevac i k.o. Korenovo (cesta);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju površine 32m2;
 • Odluka o prestanku ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske k.o. Ciglena;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Ciglena, za korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara, Vinkovićevo naselje, za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Ciglena za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog zemljišta u k.o. Bjelovar, Sredice, Grad Bjelovar i Prgomelje;
 • Rješenje za ugostiteljski obrt Caffe bar Story;
 • Rješenje za ugostiteljski objekt Mystic;
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za preuzimanje izvedenih dodatnih radova na energetskoj obnovi sportske dvorane Sokolana II u Bjelovaru;
 • Odluka o određivanju Dizala Đurđević obrt za servis, remont i montažu dizala za obavljanje poslova servisiranja dizala u proslovnoj zgradi na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju stana u najam (3 Odluke);
 • Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju spremišta za drva u dvorištu objekta u vlasništvu Grada Bjelovara Bedem ljubavi 1991 br.3 Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2016. godinu;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih programa i projekata pristiglih na Javne pozive iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekta pristiglih na Javnih poziv za financiranje programa udruga iz Programa gospodarstva Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o organiziranju prijevoza djece polaznika predškole na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Grada Bjelovara;
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrdi imenovanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;
 • Odluka o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Program javnih radova „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2105. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovar za prvo tromjesečje 2016. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa o bespovratnih potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencija za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAB, EN ISO 14001);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sira;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potpore poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko – stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima s područja grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanja plotkinja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – treće izmjene i dopune – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content