Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene – proširenje farme za tov svinja – građenje dodatne zgrade ta tov svinja (182 uvjetnih grla) i pratećih objekata (gnojovka i silos), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000031
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0006

Bjelovar, 10.05.2018.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor „DOMAGOJ“ Obrt za poljoprivredno gospodarsku djelatnost vl. DOMAGOJ RAKNIĆ, HR-43251 GUDOVAC, GUDOVAC 58, OIB 75670161110 na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru „DOMAGOJ“ Obrt za poljoprivredno gospodarsku djelatnost vl. DOMAGOJ RAKNIĆ, HR-43251 GUDOVAC, GUDOVAC 58, OIB 75670161110:
  • rekonstrukcija građevine  gospodarske namjene – proširenje farme za tov svinja – građenje dodatne zgrade ta tov svinja (182 uvjetnih grla) i pratećih objekata (gnojovka i silos), 2. skupine,

  na katastarskim česticama č.k.br. 518 k.o. Gudovac Gudovac,,

  u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake IZ-42/15 – GP, 3K-417017/1, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Ivica Zmiša, Ranko Keindl, dipl.ing.arh., dipl.ing.građ., broj ovlaštenja A 4300, G 1257, a sadržava:

  1. arhitektonski projekt  oznake TD:42/15-A od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Ivica Zmiša, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 4300 (UPI-2M d.o.o. HR-10000 Zagreb, Vinogradska 49, OIB 66037779887) – MAPA 1
  2. građevinski projekt – projekt konstrkcije oznake TD:42/15-A od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Berislav Medić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2191 (UPI-2M d.o.o. HR-10000 Zagreb, Vinogradska 49, OIB 66037779887) – MAPA 1
  3. geodetski projekt  oznake 46/16 od 02.2016. godine, ovlašteni projektant Marija Kovačević, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1055 (Ured ovlaštenog inženjera geodezije Marija Kovačević HR-48000 Koprivnica, Taraščice 19, OIB 50941539566) – MAPA 3
  4. građevinski projekt – projekt prometnih površina oznake B.P.118/17 od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Hrvoje Kostelac, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4525 (RADIUS PROJEKT d.o.o. HR-10257 Desprim, Desprimska Ulica II. Odvojak 9, OIB 01667076193) – MAPA 4
  5. građevinski projekt – projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu oznake 3K – 417 017 od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Ranko Keindl, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1257 (3K –  d.o.o. HR-10000 Zagreb, Ilica 338, OIB 03144491968) – MAPA 5
  6. elektrotehnički projekt  oznake T.D. UPI-FS -03/16 od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Alen Farago, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2054 (ETS FARAGO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Rapska ulica 48, OIB 77421194081) – MAPA 6
  7. građevinski projekt – projekt vodovoda i kanalizacije oznake 23-16 – E od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Davorin Gržan, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1236 (VIKING PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Fausta Vrančića 3, OIB 00913217546) – MAPA 7
  8. strojarski projekt  oznake 171/2017 od 03.2017. godine, ovlašteni projektant Davorin Gržan, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1236 (EKSPERTERM d.o.o. HR-10000 Zagreb, Rapska 46A, OIB 72727668462) – MAPA 8.
 2. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
 3. Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom s kojim je građevinska dozvola izdana.
 4. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

Obrazloženje

Investitor „DOMAGOJ“ Obrt za poljoprivredno gospodarsku djelatnost vl. DOMAGOJ RAKNIĆ, HR-43251 GUDOVAC, GUDOVAC 58, OIB 75670161110, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 23.03.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene – proširenje farme za tov svinja – građenje dodatne zgrade ta tov svinja (182 uvjetnih grla) i pratećih objekata (gnojovka i silos), 2. skupine

na katastarskim česticama č.k.br. 518 k.o. Gudovac Gudovac,, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
 2. priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  • Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake TD 42/15-A, od ožujka. godine, izdana po ovlaštenom glavnom projektantu Ivici Zimša, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 4300
 3. priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidentaIzvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija broj revizije R022/17 od 27.07.2017. godine izrađeno po ovlaštenom revidentu mr.sc. Ivanu Radmanu dipl.ing.građ. ovlaštenje G 555
 4. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
 5. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
  • Ministarstvo zdravstva – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/17-05/1561, URBROJ: 534-07-4-2-5/1-17-2, od 07.07.2017. godine
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar – Potvrda glavnog projekta, Broj i znak:4006/3100/17MB, , od 30.06.2017. godine
  • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Česma-Glogovnica – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/17-07/0003165, URBROJ: 374-3107-1-17-2, od 06.07.2017. godine
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/17-02/4087, URBROJ: 376-10-17-2, od 04.07.2017. godine
  • Ministarstvo poljoprivrede – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/17-01/649, URBROJ: 525-07/0800-17-2, od 06.07.2017. godine
  • Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-02/17-01/122, URBROJ: 2103/1-07-18-6, od 06.03.2018. godine
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat unutarnjih poslova – Potvrda glavnog projekta, Broj:511-02-04/5-107/97-17, , od 10.07.2017. godine.
 6. priložen je dokaz pravnog interesa
  • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u  Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 734, k.o. Gudovac, od 23.03.2018. godine, pod brojem 15400/2018.
  • Izjava ovjerena po javnom bilježniku na temelju kojeg je investitor stekao pravo ishođenja građevinske dozvole.

  Postojeća građevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP/I-361-05/11-01/2, URBROJ: 2103/01-06/21-11-4, od 2103/01-06/21-11-4. godine, izdana po ovom Upravnom odjelu izvršna dana 28.02.2011. godine

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 3. uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
 4. PPUG Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16.
 5. Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to PPUG Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16.). Parcela se prema kartografskom prikazu 4.8 nalazi van građevinskog područja naselja Gudovac i dozvoljena je gradnja temeljem članka 135. odredbi plana
 6. glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 7. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 8. građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
 9. postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
 10. postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
 11. strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.422,00 kuna na račun broj HR4324020061802400001 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17. i 37/17.)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ

 

 

Back to top