Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole -rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – distributivni vodovod, 2. skupine (Bjelovar, Sv.Antuna)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000051
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0004
Bjelovar, 14.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – distributivni vodovod, 2. skupine,

    na k.č.br. 3194 (gr.br.3038), k.č.br.5928 (gr.br.3025) k.č.br.3346/3 i (gr.br.3054/1 i 3057) k.o. Bjelovar Bjelovar, Sv.Antuna.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2, soba 41/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ
Back to top