Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara (2012.)

Natječaji

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07) i članka 2. Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara Gradsko vijeće Grada Bjelovara objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

 1. Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara (u nastavku teksta Savjet mladih).
  Savjet mladih Grada Bjelovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Bjelovara koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Bjelovara.
 2. Savjet mladih Grada Bjelovara broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
  U Savjet mladih Grada Bjelovara mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Bjelovara, u dobi od 15 do 29 godina.
  Članove Savjeta mladih Grada Bjelovara bira Gradsko vijeće na vrijeme od dvije godine.
 3. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Bjelovara.
 4. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište)
  • obrazloženje prijedloga.

  Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
  Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovoga poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).
 5. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 6. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara» najkasnije do 26. siječnja 2012. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA BJELOVARA

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content