Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacija o javnoj raspravi u postupku donošenja III. (ciljanih) izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA : 350-02/17-01/8

URBROJ : 2103/01-06/1-18-77
Bjelovar, 18.4.2018.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i zaključka Gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje :

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
III. (ciljane) IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA BJELOVARA

 1. Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog izmjene III. (ciljane) izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (dalje : izmjena Plana) traje od 30. travnja do 14. svibnja 2018.
 2. Predmet izmjene Plana su lokalno ograničene izmjene (BIM d.o.o., KRONOSPAN, itd.) navedene u Odluci o izradi (SGGB, broj 1/2018).
 3. Uvid u prijedlog izmjene Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati ili na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.
 4. Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera izmjene Plana, održat će se 9. svibnja 2018. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 5. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog izmjene Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 14. svibnja 2018.
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :
  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da u propisanom roku :
   imaju pravo uvida u prijedlog izmjene Plana tijekom trajanja javne rasprave,
   mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
   mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
   mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave.
  2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene Plana, u javnoj raspravi sudjeluju u propisanom roku davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na izmjenu Plana.
 7. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar s naznakom „izmjena GUP-a“. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

Prijedlog III. (ciljane) izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

 

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content