Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – četvrta izmjena i dopuna – poziv i materijali

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA : 350-02/16-01/8
URBROJ : 2103/01-06/1-16-70

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje :

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA
– četvrta izmjena i dopuna –

 1. Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – četvrta izmjena i dopuna (dalje : izmjena Plana) traje od 15. rujna do 30. rujna 2016.
 2. Predmet izmjene Plana je proširenje građevinskog područja naselja Ciglena za potrebe geotermalne elektrane te ispravak uočenih tehničkih greški.
 3. Uvid u prijedlog izmjene Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
 4. Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera izmjene Plana, održat će se 21. rujna 2016. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 5. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog izmjene Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 3. listopada 2016.
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :
  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da u propisanom roku :
   • imaju pravo uvida u prijedlog izmjene Plana tijekom trajanja javne rasprave,
   • mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
   • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
   • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave.
  2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene Plana, u javnoj raspravi sudjeluju u propisanom roku davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na izmjenu Plana.
 7. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK:
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

Materijali za javnu raspravu:

PPU Grada Bjelovara - prijedlog - 4. izmjene i dopune - Tekstualni dio / 0.3 MiB /

 PPU Grada Bjelovara - prijedlog - 4. izmjene i dopune - Korištenje i namjena površina / 20.5 MiB /

 PPU Grada Bjelovara - prijedlog - 4. izmjene i dopune - Građevinsko područje Ciglena / 2.5 MiB /

Back to top